9 sonuçtan 1 --- 9 arası gösteriliyor

Konu: Hoca Ahmet Yesevi

 1. #1

  Hoca Ahmet Yesevi

  Ahmet Yesevi (?-1166)

  Batı Türkistan'ın Sayram şehrinde doğmuş ve tasavvufi marifetleri Buhara muhitinde edinmiş bulunan Hoca Ahmed Yesevî, tarikat kurucusu, şair ve din büyüğü olarak Türk dünyasının manevî hayatını etkilemiş nâdir kişilerdendir.

  Bilhassa Sır-derya çevresinde, Taşkent dolaylarında, Seyhun ötelerindeki bozkırlarda yasayan köylü ve göçebe Türklerin kendisine ve onun tasavvufi tarikatı Yesevîliğe olan tutkunluklarından ötürü, tarihî şahsiyeti efsaneler altında gizlendi, kimliği menkıbelere karıştı.

  Hayati hakkında bilgilerimiz çok azdır, hakkındaki menkıbeler ise cildler dolduracak zenginliktedir. Kendisini bugün bile Şeyh Ahmed Yesevî'ye ve Yeseviliğe mensup sayan halk zümreleri Orta Asya'da mevcuttur. Tunceli çevresinde yaşayan bir kısım Şii Türk halkı bunların Anadolu'da kardeşleridir.

  Ahmed Yesevi, İbrahim adında bir şeyh olan babasını yedi yaşında iken kaybetti. Ablasıyle birlikte, Türk geleneğinin Oğuz Han'ın başkenti olarak gösterdiği Yesi şehrine göçtüler. Burada ilk tasavvuf terbiyesini Arslan Babadan aldı. Sonra Buhara'ya giderek zamanın en büyük âlim ve mutasavvıflarından ders gördü. Çağının en meşhur sofisi Şeyh Yusuf-ı Hemedani'nin müridi olarak, onun muhabbetini kazandı, Nitekim şeyhi öldükten bir müddet sonra onun postuna da geçti Sonra Yusuf-ı Hemedani' nin eski bir işaretini hatırlayarak Yesiye döndü, ölünceye kadar orada yaşadı. Tesirleri büyük oldu. Göçebeler gibi şehir halklarını ve okumuşları da manevî nüfuzu altına aldı.

  Halis göçebe Türkmen muhitinde bu ulu Yeseviye tarikatı, beklenmeyecek hızla yayıldı, Seyhun kıyılarından Hârzem bozkırlarına, Asya sahralarına ulaştı. Moğol istilâsı ile Horasan, İran, Azerbaycan Türkleri arasına geçti. İlk fetihlerle birlikte Alp-erenler, Horasan Erenleri olarak Anadolu'ya girdi. 13. yüzyıl içinde Anadolu'da görülmeye başlayan Bektaşîlik, Babaîlik, Haydarîlik hep o millî Yesevîlik tarikatından çıkmış kollardır. İleride Yunus Emre'nin gaybdan gönderilmiş mürşidi sayılacak olan Hacı Bektaş ile aynı zamanda dinî destan kahramanı olan Sarı Saltuk, sonra Anadolu Ahiliğinin, pirî-mürşidi sayılan Ahi Evren, Osman Gazi'nin ermiş kayınbabası Ede-Balı, Orhangazi'nin mürşidi Geyikli Baba ve daha niceleri... Ahmed Yesevî'nin Anadolu'ya, manevî fetihler için yolladığı, menkıbelerle destekli gerçekler hâlinde söylenen müritleri, akıncıları, halifeleridir.

  Meselâ İslâmi destanlar arasında yer alan Saltuk-name'de, Anadolu ve Rumeli'de bütün Türkistan ve Turan'ın hatta bütün İslâm âleminin şaşılacak bütünlük ile birleştirileceği görülecektir. Anadolu fethinin manevî tasarımını yapan Ahmet Yesevi' nin nurlu çehresi, bu tabloda elbet görülmektedir.

  Hoca Ahmed, inandığı fikirleri yaşayan bir mürşitti. Tanrı vb Peygambere büyük aşkla bağlı olduğu gibi soy ahlâkının yiğitlik, vefa, doğruluk hasletlerini de ruhuna kılavuz edinmiştir. Ömrü boyunca günah işlememek, yalan söylememek, hata etmemek gayreti göstermiştir.

  Hazret-i Muhammed'e tutkunluğu dolayısıyle onun yaşadığı yıllardan fazla yaşamak istemediği söylenir. Peygamber, 63 yaşında vefat ettiğine göre, o da 63 yaşma gelince kendisine yer altında bir hücre kazdırmış, kalan ömrünü, günsüz güneşsiz, orada tamamlamıştır.

  120 yıl yaşadığı rivayet edilen Ahmed Yesevi'ye bugün de Türkistan'ın manevî büyüğü anlamına Hazret-i Türkistan derler. Mevlâna'ya, Anadolu'nun büyüğü anlamına: Hazret-i Rûm denildiği gibi. Yesevi'nin Türkistan'daki camii üzerinde şu ayet yazılıdır: "Gaybın anahtarı O'ndadır. O'ndan başka kimse bilmez."

  Ahmet Yesevî tasavvufun, nefsi körletmek, tevazu, dünya malını hor görmek, soy ve din gözetmeksizin bütün insanları eşit saymak gibi yüksek görüşlerini, aklı ve fiiliyle benimsemiş, dervişliğin, kanaatin, fazilet ve değerini, dinî ahlâkî öğütleri, peygamber ve evlâdına olan muhabbetini, dünya zevklerine düşkünlüğün zararlarını, Hikmetler nasihatlar hâlinde, mantık gücü ve îman kuvvetiyle yaymıştı.

  Samimî inanç ve davranışlarına hayran olan halk, ona çok bağlandı. Dünyada ve ahrette azîz saydı. Onu erenler katma çıkarıp şanına efsaneler donattı. Anadolu ve Türkistan evliyaları Hoca Ahmed'i Pir saydılar.

  Öldükten 200 yıl sonra bile şöhreti ne kadar büyük olmalı ki, Timur Han, onun Yesi'deki mezarı üstüne, mimarlık şaheseri bir türbe yaptırmak lüzumunu duydu. Türbe, cami ve hânıkah'tan ibaret Yesevî makamı, hem din hem sanat abidesi olarak, bugün de Türkistan'ın en kutsal ziyaret yerlerindendir.

  Ahmed Yesevi'ye ait olduğu söylenen "Divan-ı Hikmet" adlı bir eser mevcuttur. Ancak, bu divanda toplanan Hikmetlerin bir kısmı Ahmed Yesevi'nin olsa bile, zamanla türlü Yesevî dervişlerine ait parçaların o kitapta toplandığı, dil ve anlatış farklarından anlaşılmaktadır. Zaten ellerdeki en eski Divan-ı Hikmet yazmaları 17. yüzyıldan önceye gitmemektedir. Bu bakımdan onların 12. asırda yazılmış hikmetlerin tıpkısı olduğunu söylemek de zordur.

  Zaten Ahmed Yesevî şairlik iddiasında değildir. Yalnız, fikir ve duygularım halka daha iyi öğretebilmek için manzum hikmetler tarzını seçmiştir. Dervişleri ve halifeleri de yüzyıllar boyunca onun izinden giderek benzer parçalar yazmışlardır. Divan-ı Hikmet'e Yesevî tarikatı mensuplarının ortak eseri gözüyle bakılabilir.

  Divan-ı Hikmet'teki parçaları dilber ve şarabı öğen öteki şiirlerden ayırdedebilmek için Hoca Ahmed'in bu manzumelerine Hikmet adı verilmiştir. Bunların çoğu kuru öğretici mahiyette lirizm ve heyecandan uzak parçalardır.

  Biçim yönünden Hikmetler: a) Türk nazım birimi olan dörtlüklerden kurulmuş Koşma nazım şekli ile; b) hece vezniyle (çoğu 4+4+4-12, bazen 4+3=7 kalıbiyle; c) Halk şiirinde çok görülen, redifle pekiştirilmiş yarım kafiyeler çok kullanılarak; ç) Arapça ve Farsçanın biraz karıştığı fakat sade bir Doğu Türkçesi ile yazılmışlardır. Ancak gazel ve mesnevi nazım şekliyle yazılmış Hikmetler de az değildir.

  Muhteva yönünden Hikmetlerin fikir ve duygu tarafı kuvvetli ama coşkunluk ve lirizm yönü eksiktir. Fikir olarak, şeriat ve tarikat görüşlerini birbirlerine zıt düşürmemiş, bunları kaynaştırmıştır. Dinde hoca, tasavvufta evliya sayılışının bir sebebi de budur.

  Bilhassa Özbek ve Kazak Türkleri arasında tutunan ve türlü kılıklar altında Türk dünyasına (Anadolu'ya da) yayılmış olan Yesevilikte, İslâmiyetin ve tasavvufun eski Türk boy ve soy gelenekleri ile sımsıkı kaynaştığı, az da olsa Şamanlık ve Budizm'den bazı esintilerin tarikat kalıbına döküldüğü görülmektedir.

  Dergâhta kadın ve erkeklerin birlikte zikretmeleri, sığırların kurban edilmesi Yesevilikte yadırganan şeyler değildir. Ayrıca kötülerin hayvan şekline sokulacağı, iyilerin türlü kuşlar biçimlerine girerek uçacakları gibi bazı söylenti inanışlar da şüphesiz bazı eski kültürlerden sızıp gelmiş olsa gerektir.

  Ahmed Yesevî, hem yüksek şahsiyeti, hem büyük teşkilâtçılığı, hem de Hikmetleri ile Türklük dünyasının her tarafına, dolaylı veya açık tesirleri görülmüş nâdir büyüklerimizden biridir.

  (Aşağıdaki hikmette, veli şairin hayatını ve samimi inancını anlatmakta söylemekte ve bilhassa 63 yaşında ölen Peygamber Efendimizden daha fazla yaşamayı, sevgisine aykırı bulduğu için o yaşta yer altına girişini hikâye etmektedir.)

  HİKMET
  Ol Kadirim kudret birlen nazar kıldı
  Hurrem bolup yir astıga kirdim muna
  Garip bendeng bu dünyadan güzer kıldı
  Mahrem bolup yir astıga kirdim muna

  Zâkir bolup, şâkir bolup Hak'nı taptım
  Şiyda bolup, rüsva bolup candın öttim
  Andın songra vahdet meydin katre tattım
  Hemdem bolup yir astıga kirdim muna

  Altmış üçke yaşım yitti bir künçe yok
  Vâ-dirigâ, Hak'nı tapmay könglüm sınuk
  Yir üstide, sultân min tip, boldum uluk
  Pür gam bolup yir astıga kirdim muna


  Başım tofrak, cismin tofrak, özim tofrak
  Köydüm yandım, bola'Imadım hergiz afak Hak
  vaslıga yiter min tip ruhum müştak
  Şemnem bölüp yir astığa kirdim mene (Ahmet Yesevî; Divan-ı Hikmet)

  1) Benim Tanrım Kudret ile bir baktı- Mesut olup yer altına girdim işte- Garip kulun bu dünyadan geçti gitti - Sırdaş olup yer altına girdim işte.
  2) Zikrederek, şükrederek Hakk'ı buldum - Âşık olup, kınanarak candan geçtim - Ondan sonra "teklik" içkisinden bir damla tatdım. - Peygamber'e yoldaş olup yer altına girdim işte.
  3) Yaşım altmış üçe yetti, bir gün yaşamamış gibiyim - Ah yazık! Tanrı'ya varmayan gönlüm kırık - Yeryüzünde "sultanım" diye ululanırken Gamla dolup yer altına girdim işte.
  4) Başım toprak, cismim toprak, özüm toprak - Yandım yakıldım da yine tertemiz olamadım - Tanrı'ya kavuşacağım diyen ruhum özlem içinde - şebnem olup yer altına girdim işte.

 2. #2
  hşgldn hüzün
  Giriş
  Mon Oct 2007
  Konum
  bursa
  Yaş
  49
  İletiler
  1,111
  bir kaç soru...

  1-bir insanın sırf ALLAH resulu o yaşta ölmüş diye toprağın altınna girmesi doğrumu

  2-toprağın üstünde kalıp insanlara faydalı olması gerekmezmi..

  3-rabbimizin böyle bir emrimi vardı ona

 3. #3
  Alıntı İrfan SELÇUK tafarından gönderildi Mesajı Göster
  bir kaç soru...

  1-bir insanın sırf ALLAH resulu o yaşta ölmüş diye toprağın altınna girmesi doğrumu

  2-toprağın üstünde kalıp insanlara faydalı olması gerekmezmi..

  3-rabbimizin böyle bir emrimi vardı ona
  C1- Ben Hoca Ahmet Yesevi kadar bilgili ve Alim bir insan degilim. Ama Onda da bir hikmet oldugu kesindir kardesim. Bu konu hakkinda söyle bir kissa anlatilir kazakistan topraklarinda. Hocanin en iyi ögerencilerinden biri sizin düsündügünüzü düsünür ve Hoca ihtiyac gidermek icin ciktiginda bu adam daracik yerde ne yapiyor diye gider kücücük o odaya ve birde ne görür ki her tarafi serbest olan ucu bucagi görünmeyen araziler. Gencin göz perdesi o an icin kaldirilmistir sadece. Bu durumu gören genc Anadoluda Islami yaymak icin en büyük cabayi gösterenlerdenmis. Isim olarak bilmiyorum ama. Arastirma kaynaklari vermiyor.

  C2- Topragin altinda bile olsa insanlöara faydali olan ve 120 sene hayat süren bir kisi zaten bunu anlayamamis olmaniza hayret ediyorum. sonucta caginin en büyük islam alimlerinden

  C3- Ben alimlerin yaptiklari hakkinda sorgulamam. Unutmayin dinimiz kesintisiz itaat dini. O zaman siz Cuma namazindan sonra 10 rekatlik bölümüde kilmiyor musunuz? O bölümde alimler tarafinda fetva verilerek uyulaniyor.

 4. #4
  hşgldn hüzün
  Giriş
  Mon Oct 2007
  Konum
  bursa
  Yaş
  49
  İletiler
  1,111
  evet sevgili kardeşim ben cuma namazından sonra 10 rekatlık sünnet namazını kılmıyorum..
  şimdi benm cuma namzım olurmu olmazmı eğer olmaz diyosan bunu delilleriyle getirmen lazım..

 5. #5
  Merhum Taner PINAR kullanıcısının Görüntü Resmi
  Giriş
  Sat Mar 2007
  Konum
  Makedonya
  Yaş
  44
  İletiler
  1,637
  Blogdaki Konular
  6
  Alıntı Zülfikar KIRMIZI tafarından gönderildi Mesajı Göster
  C1- Ben Hoca Ahmet Yesevi kadar bilgili ve Alim bir insan degilim. Ama Onda da bir hikmet oldugu kesindir kardesim. Bu konu hakkinda söyle bir kissa anlatilir kazakistan topraklarinda. Hocanin en iyi ögerencilerinden biri sizin düsündügünüzü düsünür ve Hoca ihtiyac gidermek icin ciktiginda bu adam daracik yerde ne yapiyor diye gider kücücük o odaya ve birde ne görür ki her tarafi serbest olan ucu bucagi görünmeyen araziler. Gencin göz perdesi o an icin kaldirilmistir sadece. Bu durumu gören genc Anadoluda Islami yaymak icin en büyük cabayi gösterenlerdenmis. Isim olarak bilmiyorum ama. Arastirma kaynaklari vermiyor.

  C2- Topragin altinda bile olsa insanlöara faydali olan ve 120 sene hayat süren bir kisi zaten bunu anlayamamis olmaniza hayret ediyorum. sonucta caginin en büyük islam alimlerinden

  C3- Ben alimlerin yaptiklari hakkinda sorgulamam. Unutmayin dinimiz kesintisiz itaat dini. O zaman siz Cuma namazindan sonra 10 rekatlik bölümüde kilmiyor musunuz? O bölümde alimler tarafinda fetva verilerek uyulaniyor.
  matrix filminin devamımı çekildi?

  yavv bukadar saf olamazsınız inanmıyorum.

  siz kafa yapıyorsunuz eminim.
  Allah indinde Din İSLAM dır.Kendine başka din ve başka peygamber arayanlara veyl olsun..

 6. #6
  Alıntı Taner PINAR tafarından gönderildi Mesajı Göster
  matrix filminin devamımı çekildi?

  yavv bukadar saf olamazsınız inanmıyorum.

  siz kafa yapıyorsunuz eminim.
  Edepli olmayı bir öğrenemediniz. İnsanlara saygıyı bıraktık bu İslama hizmet etmiş zatlara olan hakaretlerinizle siz vallahi Allah'a harp açmışsınız. Allah'ın veli kullarına yapılan harp Allah'a açılmış harptir halen sizin anlayış kapasiteniz bunu idrak edemedimi? Kafanızın almadığını inkar etmek büyük gafletten başka birşey değil.önce ahlak ve maneviyat diyor Erbakan hocamız siz ise önce küfür ve tekfir diyorsunuz. Kendinize gelin kendinize...Allah yolunda mücadele etmiş insanları bir kalemde küfürle tekfirle itham etmenize bu milli görüş adının kullanıldığı sitede müsade etmeyecektir şuurlu müslümanlar.
  Edepli oldunuzmu herkesle iyi geçinirsiniz düşüncelerinizde itibar görür ama edep olmadımmı hiçbir yerde sizi adam yerine dahi koymazlar.Eğer düşünüp öğüt tutabilen kullardansanız size bir aciz kullardan olan kardeşiniz bunu söyler.
  selametle hayırlı geceler
  Mahmud Efendi:4000'den fazla sünnet var,en fazla 3 tanesine uymadığımı görürseniz bana tabi olmayın

 7. #7
  Merhum Taner PINAR kullanıcısının Görüntü Resmi
  Giriş
  Sat Mar 2007
  Konum
  Makedonya
  Yaş
  44
  İletiler
  1,637
  Blogdaki Konular
  6
  Alıntı ismail KAPLAN tafarından gönderildi Mesajı Göster
  Edepli olmayı bir öğrenemediniz. İnsanlara saygıyı bıraktık bu İslama hizmet etmiş zatlara olan hakaretlerinizle siz vallahi Allah'a harp açmışsınız. Allah'ın veli kullarına yapılan harp Allah'a açılmış harptir halen sizin anlayış kapasiteniz bunu idrak edemedimi? Kafanızın almadığını inkar etmek büyük gafletten başka birşey değil.önce ahlak ve maneviyat diyor Erbakan hocamız siz ise önce küfür ve tekfir diyorsunuz. Kendinize gelin kendinize...Allah yolunda mücadele etmiş insanları bir kalemde küfürle tekfirle itham etmenize bu milli görüş adının kullanıldığı sitede müsade etmeyecektir şuurlu müslümanlar.
  Edepli oldunuzmu herkesle iyi geçinirsiniz düşüncelerinizde itibar görür ama edep olmadımmı hiçbir yerde sizi adam yerine dahi koymazlar.Eğer düşünüp öğüt tutabilen kullardansanız size bir aciz kullardan olan kardeşiniz bunu söyler.
  selametle hayırlı geceler
  yavv ismail kaplan bu kadar anlayış kıtlığı çeken birini daha görmedin he..

  bak bakalım kime hakaret etmişim?

  adam açıklama yapmış soruyu sorana cevap vermemiş hikaye anlatmış cuma namazı sonrası ya tutarsa diye kılınan namazdan b hasetmiş bende onla alay ettim . yoksa ahmetide yeseviyide kendi kendini gömenleride tanımam..
  Allah indinde Din İSLAM dır.Kendine başka din ve başka peygamber arayanlara veyl olsun..

 8. #8
  Alıntı Taner PINAR tafarından gönderildi Mesajı Göster
  yavv ismail kaplan bu kadar anlayış kıtlığı çeken birini daha görmedin he..

  bak bakalım kime hakaret etmişim?

  adam açıklama yapmış soruyu sorana cevap vermemiş hikaye anlatmış cuma namazı sonrası ya tutarsa diye kılınan namazdan b hasetmiş bende onla alay ettim . yoksa ahmetide yeseviyide kendi kendini gömenleride tanımam..
  Hakikatten kıtlık yapmışım özür dilerim taner kardeşim.
  ama mehmet dağdelenin hakareti çok etki altında bıraktı bizi bu zor unutulur hadise bizi çok sarstı.
  ahmet yeseviyede küfür etmişti çünkü.
  tekrar özür dilerim taner kardeşim
  Mahmud Efendi:4000'den fazla sünnet var,en fazla 3 tanesine uymadığımı görürseniz bana tabi olmayın

 9. #9
  Merhum Taner PINAR kullanıcısının Görüntü Resmi
  Giriş
  Sat Mar 2007
  Konum
  Makedonya
  Yaş
  44
  İletiler
  1,637
  Blogdaki Konular
  6
  Alıntı Zülfikar KIRMIZI tafarından gönderildi Mesajı Göster
  C1- Ben Hoca Ahmet Yesevi kadar bilgili ve Alim bir insan degilim. Ama Onda da bir hikmet oldugu kesindir kardesim. Bu konu hakkinda söyle bir kissa anlatilir kazakistan topraklarinda. Hocanin en iyi ögerencilerinden biri sizin düsündügünüzü düsünür ve Hoca ihtiyac gidermek icin ciktiginda bu adam daracik yerde ne yapiyor diye gider kücücük o odaya ve birde ne görür ki her tarafi serbest olan ucu bucagi görünmeyen araziler. Gencin göz perdesi o an icin kaldirilmistir sadece. Bu durumu gören genc Anadoluda Islami yaymak icin en büyük cabayi gösterenlerdenmis. Isim olarak bilmiyorum ama. Arastirma kaynaklari vermiyor.

  C2- Topragin altinda bile olsa insanlöara faydali olan ve 120 sene hayat süren bir kisi zaten bunu anlayamamis olmaniza hayret ediyorum. sonucta caginin en büyük islam alimlerinden

  C3- Ben alimlerin yaptiklari hakkinda sorgulamam. Unutmayin dinimiz kesintisiz itaat dini. O zaman siz Cuma namazindan sonra 10 rekatlik bölümüde kilmiyor musunuz? O bölümde alimler tarafinda fetva verilerek uyulaniyor.
  şimdi cevaplar ve sorular


  1-Ahmet yesevi kadar ilmediğinize göre zekeriya beyaz kadarda bilemezsiniz kendisi gerçekten büyük bir alimdir. kendisini tanıyanlar zamanında zekeriya beyaz hocanın sohbetlerine katılmak için dere tepe yol alan insanlar vardı demişlerdir.

  şimdi zekeriya beyaz kadar ilmimiz olmadığına göre zekeriya beyazın balıktanda kurban olur smzü ile amel etmeniz gerekir..


  2-Ashab Resulullah s.a.v. öldükten sonra yağmur duasına çıkınca Önceden Resulullah s.a.v. ile istiyorduk o öldü şimdi Abbas r.a. ile isteyelim demişlerdir. yani sağ olan duası makbul kişilerle. Oysa siz bir kişinin öldükten sonr aarmızda dolaşıp ize yardım ettiğine inanıyorsunuz ki bu çok sakıncalıdır.

  3-Dinimiz ancak ALlah ve Resulünden gelene duyduk ve itaat ettik denmesini emrder kişilerin sözleri için de araştımamızı ister.

  Ashab bir meselede anlaşmazlıpğa düştüğünde konuyu Allah ve resulüne götürürdü. yani ayet ve hadisle sabt olmayan konularda kişilerin yorumlarını olduğu gibi almak Allah korusun adıy bin hatime Resulullah s.a.v. in dediği gibi onları yani alimleri putlaştırmaya gider.

  Ve cuma namazı sonrası kılınan namaz ile ilgili bir tek hadis bulamazsınız. Bulun bizde amel edelim. ayrıca zan ile namz kılınmaz bunu biliyorum.
  Allah indinde Din İSLAM dır.Kendine başka din ve başka peygamber arayanlara veyl olsun..

Yer İmleri

Gönderme Kuralları

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •