+ Konuyu Yanıtla
4 / 3 İlkİlk 1234 SonSon
74 sonuçtan 41 --- 60 arası gösteriliyor

Konu: Elaman Alımı İlanları / İş Arıyorum İlanları

 1. #41
  _ALBAY_ SİTE BAŞKANI Tevfik YAZICILAR kullanıcısının Görüntü Resmi
  Giriş
  Thu May 2006
  Konum
  İstanbul
  İletiler
  8,612
  Blogdaki Konular
  5
  Türk Standardları Enstitüsü
  Personel Alım İlanı
  Türk Standardları Enstitüsü, çeşitli illerde istihdam edilmek üzere, 46’sı lisans, 4’ü önlisans mezunu olmak üzere toplam 50 adet kadrolu personel alacak. Başvurular, 24 Mayıs 2010 tarihinden, 4 Haziran 2010 Cuma günü mesai saati bitimine kadar yapılmalıdır.

  Türk Standardları Enstitüsünden:
  TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL ALIM İLANI
  Enstitümüze, çeşitli illerde istihdam edilmek üzere, aşağıda kadro unvan ve sayıları belirtilen 46’sı lisans, 4’ü önlisans mezunu olmak üzere toplam 50 adet kadrolu personel alınacaktır.

  1 - SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI
  1) Türk vatandaşı olmak,
  2) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1980 ve sonraki tarihlerde doğmuş olmak),
  3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  4) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,
  5) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis veya altı aydan fazla hapis, veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
  6) Görevini devamlı olarak yapmaya engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak,
  7) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 28-29 Haziran 2008 ve 21 Eylül 2008 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2008-KPSS Lisans ve 2008 KPSS Ortaöğretim/Önlisans) birine girmiş ve bu sınavlardan lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93 puan türünden en az 60 puan almış olmak,
  8) Lisans mezunları için; ÖSYM tarafından 28-29 Haziran 2008 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)’nın yabancı dil bölümünden (İngilizce, Almanca ve Fransızca) en az 42 (% 70) soruya doğru cevap vermiş veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS 2007, 2008 ve 2009 yıllarındaki sınavlar) en az (C) düzeyinde puan almış olmak veya geçerlilik süresi dolmamış olmak kaydıyla TOEFL IBT Sınavından 65 ve üzeri, TOEFL PBT Sınavından 470 ve üzeri puan almış olmak,
  9) Yükseköğretim Kurulunca tabloda yer alan bölüm mezunları ile eşdeğer haklara sahip olduğuna karar verilen yurt içindeki yüksek öğretim kurumları ile denklik belgesi verilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar da diğer koşulları taşımaları ve başvuru esnasında gerekli belgeleri ibraz etmeleri kaydıyla müracaat edebileceklerdir.
  10) Adaylar, başvuruda bulundukları kadrolar için, tabloda yer alan görev yerlerinde çalışmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
  2 - BAŞVURU
  Enstitü kadrolarına yapılacak atamalar için başvurular, 3 üncü bölümde belirtilen belgelerle birlikte 24 Mayıs 2010 tarihinden, 4 Haziran 2010 Cuma günü mesai saati bitimine kadar şahsen veya Türk Standardları Enstitüsü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Necatibey Caddesi No: 112 06100 Bakanlıklar/Ankara adresine posta ile iadeli taahhütlü olarak yapılacaktır. Belirtilen tarihten sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
  Posta ile yapılan başvurularda, belgelerin Enstitü Genel Evrak birimine en geç 4 Haziran 2010 Cuma günü mesai bitimine kadar teslimi gerekmektedir. Posta ile yapılacak başvurularda belgelerin, belgeyi veren kurum veya noterce onaylı örneğinin gönderilmesi gerekmekte olup, evrakın eksik olması, onaylı örneğinin gönderilmemiş olması ya da belirtilen tarihte Enstitüye ulaşmamış olması halinde yapılan başvuru geçersiz sayılacaktır.
  3 - BAŞVURU BELGELERİ
  1) Türk Standardları Enstitüsü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığından veya http://www.tse.org.tr web-sitesinden temin edilip doldurulacak “İş Talep Formu” ve eki “Beyan Formu”,
  2) T.C. Kimlik Numarası beyanı,
  3) Adayların kendi el yazılarıyla yazdıkları kısa özgeçmişleri (Kompozisyon biçiminde ve bir sayfayı geçmeyecek şekilde),
  4) Öğrenim veya çıkış belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği (Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumları mezunları için denklik belgesi),
  5) KPSS sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği,
  6) KPDS veya TOEFL sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği,
  7) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,
  8) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyanı,
  9) Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyanı,
  10) Son altı ay içerisinde çekilmiş 4,5x6 cm. ebadında 2 adet vesikalık fotoğraf.
  Belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla, fotokopileri İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca tasdik edilebilecektir. Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular, başvuruları kabul edilip sınava girmeyenler ile şartları uymadığı halde başvuruda bulunanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
  Başvurusu kabul edilen adaylar için ayrıca sınav giriş belgesi düzenlenmeyecektir.
  4 - SINAV ŞEKLİ
  Giriş sınavı sözlü sınav şeklinde yapılacaktır.
  Başvuruda bulunan adaylar, Sınava Giriş Şartlarında belirtilen KPSS puanlarına göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıralamaya tabi tutulacak ve her bir bölümde alınacak eleman sayısının dört katı aday sınava girmeye hak kazanacaktır. Ancak son sıradaki adayla aynı puanı almış olanlar da sınava katılmaya hak kazanacaktır.
  Sıralama sonucunda sözlü sınava katılmaya hak kazananların isimleri ile sınavın tarihi ve yeri Enstitünün http://www.tse.org.tr web-sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
  5 - SINAV KONULARI VE DEĞERLENDİRME
  Giriş sınavında; adayların mezun olduğu bölüm ile birlikte Türk Standardları Enstitüsünün ana faaliyet alanlarıyla ilgili konular, mesleki bilgi ve becerileri, genel yetenek ve genel kültür düzeyleri, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, fiziki durumları ile davranış ve tepkilerinin Enstitüye uygunluğu değerlendirilecektir.
  Giriş sınavında başarılı sayılabilmek için, sınav komisyonu üyelerinin her birinden 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almak kaydıyla, ortalamanın en az 70 puan olması gerekir.
  Sınavda başarılı olanların sayısı; ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar aday, giriş sınavını kazanmış kabul edilecektir. Giriş sınavında 70 ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.
  Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilecektir.
  6 - SINAV YERİ
  Sınav, Enstitünün Necatibey Cad. No: 112 06100-Bakanlıklar/Ankara adresinde yapılacaktır. Sınava girmeye hak kazanan adaylar, Enstitünün web-sitesinde her bir aday için belirtilen tarih ve saatte yukarıda belirtilen adreste nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır.
  7 - SINAVI KAZANANLARIN İLANI VE ATANMASI
  Sınavı asıl ve yedek olarak kazananlar Enstitünün http://www.tse.org.tr web-sitesinde ve merkez binada herkesin görebileceği bir yere asılmak suretiyle ilan edilecektir. Sınavda başarılı olanların Enstitüce kendilerine bildirilen süre içinde İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Kazanan adaylar kendilerine bildirilen tarihe kadar istenen belgelerle birlikte müracaat etmeleri halinde atamaları yapılır.
  Sınavı kazanan asıl aday sayısı kadar yedek aday listesi belirlenir. Sınavı asıl olarak kazanmış adaylardan; bildirilen tarihe kadar müracaatta bulunmayanların, atamadan sarfınazar edenlerin, aranan şartlardan herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların ve ataması yapıldığı halde başlamayanların yerine, yedek aday listesinden, sınav sonuçlarının ilanından itibaren dört ay içerisinde başarı sırasına göre atama yapılabilir.
  Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemezler ve hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunur.
  8 - SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
  Sınav sonuçlarına itirazlar, sonuçların Enstitünün internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç yedi gün içerisinde bir dilekçe ile Enstitüye yapılır. İtirazlar Sınav Komisyonu tarafından on iş günü içerisinde incelenerek başvuru sahibine cevap verilir.
  Kamuoyuna duyurulur.
  Gün gelecek bütün dünya Hocama selam duracak!

 2. #42
  _ALBAY_ SİTE BAŞKANI Tevfik YAZICILAR kullanıcısının Görüntü Resmi
  Giriş
  Thu May 2006
  Konum
  İstanbul
  İletiler
  8,612
  Blogdaki Konular
  5
  Antalya'da Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Levent Kimya san. Tic. A.ş.

  Yeni markası BİR ürünüyle piyasaya girmektedir.
  bu yüzden taleplerin artmasıyl Türkiye İstihdamına kattıda bulunmak istemekte olup 20 üretim eleman aramaktadır.

  Nitelikler

  Meslek Lisesi Mezunu
  Askerliği Yapmış
  Antalya'da ikamet edebilecek  İrtibat İçin

  Süleyman Kurtulmuş
  suleyman@leventkimya.com.tr
  242 258 10 60 (182 )
  Gün gelecek bütün dünya Hocama selam duracak!

 3. #43
  _ALBAY_ SİTE BAŞKANI Tevfik YAZICILAR kullanıcısının Görüntü Resmi
  Giriş
  Thu May 2006
  Konum
  İstanbul
  İletiler
  8,612
  Blogdaki Konular
  5
  Bostancı’daki ofisimize deneyimli, tercihan emekli bay muhasebeci aranıyor. İlgilenenlerin cv’lerini göndermeleri rica olunur.

  Saygılarımla

  Mehmet Sadık

  msadik2009@gmail.com
  Gün gelecek bütün dünya Hocama selam duracak!

 4. #44
  Özensar Sigorta Aracılık Hizm. Ltd. Şti. bünyesinde çalışacak 1 bay 1 bayan iş arkadaşına ihtiyacımız vardır.


  Adres: Salihpaşa cad. Dabaklar işmerkezi No:32 kat:1 D:24 G.O.Paşa/ İst
  Tel: 0-212 418 48 58 - 563 33 75

  E-posta: ozensar@ozensarsigorta.com.tr

 5. #45
  _ALBAY_ SİTE BAŞKANI Tevfik YAZICILAR kullanıcısının Görüntü Resmi
  Giriş
  Thu May 2006
  Konum
  İstanbul
  İletiler
  8,612
  Blogdaki Konular
  5
  Merhaba;
  Hadımköyde bulunan Lojistik depomuza, depo elemanı arayışı içerisindeyiz.

  Aranan nitelikler
  *En az ilkokul mezunu,
  *Yük kaldırmada herhangi bir sağlık problemi olmayan,
  *Hadımköy,Bağcılar,Beylikdüzünde,Sefaköyde ikamet eden erkek adaylar.

  Şimdiden teşekkür ederim.
  ÇİĞDEM ÇELİK
  İnsan Kaynakları
  İşe Alım& Eğitim Hizmetleri
  Uyum A.Ş.
  Tel : 0 212 444 3 222 / 1420
  Faks : 0 212 436 85 55

  E posta: cigdem.koc@uyum.com
  www.uyum.com
  Gün gelecek bütün dünya Hocama selam duracak!

 6. #46
  _ALBAY_ SİTE BAŞKANI Tevfik YAZICILAR kullanıcısının Görüntü Resmi
  Giriş
  Thu May 2006
  Konum
  İstanbul
  İletiler
  8,612
  Blogdaki Konular
  5
  Medikal projelerde çalışabilecek ankara'da ikaetgah eden üniversite öğrencisi veya anketörlük
  yapabilecek daha önceden sektör deneyimi olan bay-bayan anketörler alınacaktır

  acil olarak ilgilenen kişilerin 0224 221 78 12 nolu telefondan ulaşmaları rica olunur
  ekometre international research company ltd şti
  Gün gelecek bütün dünya Hocama selam duracak!

 7. #47
  _ALBAY_ SİTE BAŞKANI Tevfik YAZICILAR kullanıcısının Görüntü Resmi
  Giriş
  Thu May 2006
  Konum
  İstanbul
  İletiler
  8,612
  Blogdaki Konular
  5
  Aşağıdaki özelliklerde personel arayışı vardır. İlgilenen adayların 0212 551 22 22 nolu telefondan randevu almalarını rica ederiz. Herkese iyi çalışmalar,

  SATINALMA / DEPO VERİ GİRİŞ PERSONELİ

  · TERCİHEN TİCARET LİSESİ MEZUNU
  · ÖN MUHASEBE TECRÜBESİ OLAN
  · MS OFFİCE PROGRAMLARINI KULLANABİLEN,
  · YENİBOSNA VE ÇEVRESİNDE İKAMET EDEN,
  · ASKERLİK GÖREVİNİ TAMAMLAMIŞ,
  · BAY
  Gün gelecek bütün dünya Hocama selam duracak!

 8. #48
  _ALBAY_ SİTE BAŞKANI Tevfik YAZICILAR kullanıcısının Görüntü Resmi
  Giriş
  Thu May 2006
  Konum
  İstanbul
  İletiler
  8,612
  Blogdaki Konular
  5
  Ordu
  manisa
  malatya
  kırıkkkale
  kahramanmaraş
  afyon
  akhisar
  batman
  çorum
  aydın
  erzincan
  giresun
  rize
  sakarya
  zonguldak
  kars
  uşak

  illlerinde görev alabilecek gölge müşteriler aranıyor. Bayi ziyaretinde bukunup form doldurulacaktır çalışma 15 dk sürecek 0224 221 78 12 nolu telefondan aranıp bilgi alınabilir
  Gün gelecek bütün dünya Hocama selam duracak!

 9. #49
  ŞİRKETİMİZİN İZMİR ŞUBESİNE YETİŞTİRİLMEK ÜZERE DİNAMİK, SORUMLULUK ALABİLECEK, SEYEHAT ENGELİ OLMAYAN MÜDÜRLER ARANMAKTADIR.

  YUKARIDAKİ ŞARTLARA UYGUN OLAN ADAYLARIN CUMARTESİ AKŞAMI SAAT 18:00 A KADAR MÜLAKAT İÇİN RANDEVU ALMALARI GEREKMEKTEDİR. ebrugny@hotmail.com ADRESİNE BAŞVURUP TELEFON NUMARALARINI BIRAKAN ADAYLAR RANDEVU VERİLMEK ÜZERE ARANACAKTIR.

  EBRU GÜNAY Manager

 10. #50
  SATIŞ UZMANI (Ref:ST-2010)

  Türkiye'nin en büyük üretim firmalarından biri olan TEZCAN GALVANİZ, için aşağıdaki niteliklerde Satış Uzmanları aranmaktadır.

  · Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun, · 25-35 Yaş aralığında, · Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, · Kurumsal Pazarlama /Satış konusunda en az 2 yıl tecrübeli (Tercihen demir-çelik sektörü) · Dinamik, hırslı sorumluluk almaya hevesli, · Satış alanında kariyer yapmayı hedefleyen, · Ms Office uygulamalarına hakim · Aktif araç kullanabilen ve seyahat engeli olmayan, · Kocaeli'nde ikamet eden edebilecek. Yerimiz Arslanbey Organize Sanayi Bölgesindedir. (Gebze'ye servisimiz yoktur. Gebze'deki adayların ikamet değiştirmeleri gerekmektedir.)

  Başvurular için e-posta adresi basak.kara@tezcan.com

 11. #51
  Arkadaşlar Merhaba,

  İstanbul Ümraniye’de Otomotiv Yan Sanayi dalında faaliyet gösteren fabrikamızda görevlendirilmek üzere aşağıda niteliklerini belirttiğim eleman ihtiyacımız vardır. Yakın çevresinde iş arayan tanıdığı olan grup üyelerinin yardımını rica ediyorum.

  AMBAR MEMURU
  - Lise veya meslek yüksekokulu mezunu,
  - Depo yönetimi konusunda tecrübeli, Gelen – giden tüm malzemelerin kontrolünü sağlayacak,
  - Ofis programları ile MRP ve herhangi bir paket program kullanmayı bilen,
  - Diksiyonu düzgün,
  - İletişim becerileri gelişmiş ve sorumluluk sahibi,
  - Anadolu yakasında ikamet eden erkek veya bayan takım arkadaşı,

  Ünsal ÖZÇELİK / Personel ve İdari İşler Md. / e -Mail: unsal.ozcelik@pimsa.com.tr

 12. #52
  ÜLKER BOĞAZİÇİ GIDA SAN. LTD. ŞTİ. DEPOSUNDA

  şehiriçi sevkiyat için B ve E ehliyetli şoförler

  Bağcılar civarı

  Yemek + SSK + Servis

  0 212 445 94 00 - 07

 13. #53
  Muhasebe Bürosuna,

  deneyimli, bilanço bilen, bay eleman

  0212 534 98 25

 14. #54
  _ALBAY_ SİTE BAŞKANI Tevfik YAZICILAR kullanıcısının Görüntü Resmi
  Giriş
  Thu May 2006
  Konum
  İstanbul
  İletiler
  8,612
  Blogdaki Konular
  5
  BEKTAY Ayakkabıya;

  vasıflı, vasıfsız enjeksiyon bölümünde çalışacak

  bay elemanlar alınacaktır.

  Sultançiftliği - İstanbul

  0212.619 34 96
  Gün gelecek bütün dünya Hocama selam duracak!

 15. #55
  _ALBAY_ SİTE BAŞKANI Tevfik YAZICILAR kullanıcısının Görüntü Resmi
  Giriş
  Thu May 2006
  Konum
  İstanbul
  İletiler
  8,612
  Blogdaki Konular
  5
  BP Benzin İstasyonuna;

  Genç, çalışkan, özverili bay-bayan

  Market Elemanları ve pompacılar aranıyor.

  Kızıltoprak - İstanbul

  0216 418 87 31, Fax: 0216 418 87 32
  Gün gelecek bütün dünya Hocama selam duracak!

 16. #56
  _ALBAY_ SİTE BAŞKANI Tevfik YAZICILAR kullanıcısının Görüntü Resmi
  Giriş
  Thu May 2006
  Konum
  İstanbul
  İletiler
  8,612
  Blogdaki Konular
  5
  Büfede çalışacak tesettürlü bayan alınacak

  0212 563 30 06- 0532 485 22 10

  Avrupa Yakası - İstanbul
  Gün gelecek bütün dünya Hocama selam duracak!

 17. #57
  _ALBAY_ SİTE BAŞKANI Tevfik YAZICILAR kullanıcısının Görüntü Resmi
  Giriş
  Thu May 2006
  Konum
  İstanbul
  İletiler
  8,612
  Blogdaki Konular
  5
  Kartal 'da hali hazırda kurulu bulunan Emlak & Oto Alım Satım Ofinde
  konusunda tecrübeli, pazar kitlesi olan veya oluşturabilecek bir iş
  arkadaşına ihtiyaç vardır.

  İlgilenenlerin Özgeçmişlerini aşağıdaki e-posta adresine göndermeleri
  veya aşağıdaki telefonla irtibat kurmaları rica olunur.

  hasanguzelll@hotmail.com
  0535 - 314 63 68
  Gün gelecek bütün dünya Hocama selam duracak!

 18. #58
  _ALBAY_ SİTE BAŞKANI Tevfik YAZICILAR kullanıcısının Görüntü Resmi
  Giriş
  Thu May 2006
  Konum
  İstanbul
  İletiler
  8,612
  Blogdaki Konular
  5
  Bayrampaşa'daki şubemizde görevlendirmek üzere satış elemanı aramaktayız. Hazır mutfak ve ev mobilyası üreten firmamızda görev alacak olan arkadaşımızın mutfak konusunda tecrübesinin olması tercih sebebidir.

  İlgilenen adayların asli@ekoldesign.com adresine özgeçmişlerini göndermeleri gerekmektedir.

  --
  Saygılarımla
  Aslı BALCI
  Gün gelecek bütün dünya Hocama selam duracak!

 19. #59
  _ALBAY_ SİTE BAŞKANI Tevfik YAZICILAR kullanıcısının Görüntü Resmi
  Giriş
  Thu May 2006
  Konum
  İstanbul
  İletiler
  8,612
  Blogdaki Konular
  5
  Dentistanbul Diş Hastanesi / Yıldız-Beşiktaş’ta görevlendirilmek üzere;

  Üniversitelerin Anestezi (MYO) bölümünden mezun

  Tercihen en az 1 yıl deneyimli

  İşbirliği ve ekip çalışmasına yatkın

  Anestezi Teknisyeni aramaktayız.

  İlgilenen adayların dtahmaz@dentistanbul.com.tr adresine detaylı özgeçmişlerini göndermesini rica ederiz.
  Gün gelecek bütün dünya Hocama selam duracak!

 20. #60
  Yeni açılacak olan optik mağazamıza Diplomalı gözlükçü (OPTİSYEN) aranıyor.

  irtibat gazikilic@hotmail.com

  Gazi KILIÇ
  SP Sarıyer İlçe Başkanı

+ Konuyu Yanıtla
4 / 3 İlkİlk 1234 SonSon

Yer İmleri

Gönderme Kuralları

 • You may not post new threads
 • You may post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •