+ Konuyu Yanıtla
18 sonuçtan 1 --- 18 arası gösteriliyor

Konu: Harita, Plan ve Kroki nedir ?

 1. #1

  Harita, Plan ve Kroki nedir ?

  Harita nedir ?
  "Harita belirli bölgenin küçültülerek düz bir yüzeye geçirilmiş çizimidir.

  Harita türleri:

  1. Kara haritaları Dünya'nın tümünü ya da bir bölümünü gösterebilir.

  2. Gök haritalarında yıldızlar , gezegenler yer alır.

  3. Deniz haritalarından okyanus ve denizlerin özellikleri öğrenilir.

  Konularına göre kulanılan haritalar:

  1-Dünya Haritası

  2-Kıtalar Haritası

  3-Ülkeler haritası

  4-Coğrafi Bölgeler haritası

  5-İller Haritası

  Ölçeklerine Göre Haritalar

  1-Küçük ölçekli Haritalar

  2-Büyük ölçekli Haritalar

  1. Şehir haritaları

  2. Kadastro haritaları

  3. Ulaşım haritaları

  4. Alt yapı haritaları

  -Doğalgaz haritaları

  -Atıksu haritaları

  -Yağmursuyu haritaları

  -PTT haritaları


  Plan Nedir?

  Kısaca bir bölgenin küçültülerek çizilmesi harita,

  Plan ise yapılması düşünülen bir projenin haritaya aktarılmasıdır.

  Plan Çeşitleri:

  1.Şehir planı

  2.Yerleşim planı

  3.Alt yapı planı

  -Doğalgaz planı

  -Elektrik planı

  4.Bina planları

  -Temel planı

  -Kat palnı  Kroki Nedir?

  Harita ve planların ölçeksiz olarak çizilmesidir.Bir yerin kuşbakışı görünüşünün kabataslak küçültülerek kağıt üzerine çizilmesidir.Kroki çizilirken yönlere dikkat edilir.Ölçek yoktur.Krokide herkes tarafından bilinen cadde,sokak ve önemli yapılar belirtilir.  alıntıdır

 2. #2
  HARİTA

  Harita, yeryüzünün veya bir parçasının matematiksel formüllerden yararlanılarak belirli oranlarda küçültülüp simge, renk ve bazı özel işaretlerle bir düzlem üzerine çizilmiş taslağıdır.

  Haritanın temel işlevi, bölgenin topografyası ya da ilişkili diğer konularda, jeolojisi, jeomorfolojisi, iklimi, trafiği, yeraltı kaynakları, değişik bakış açılarından ekonomisi vb. hakkında bilgi vermektir. Bu haliyle harita, insandan (haritayı üreten kartograf) insana (harita kullanıcısı) yer referanslı bilgi aktaran, genel olarak basılı bir iletişim aracıdır. Harita, Uluslararası Kartograya Birliği tarafından son olarak 1991 yılında tanımlanmıştır.

  Haritaların, ülkenin değişik amaçlı kalkınmasında ve taşınmaz mal hukukunda kullanılmak üzere üretilmesi genellikle devletin temel görevlerinden biridir. Bu nedenle ülkemizde de büyük ölçekli topografik içerikli haritalar devlet eliyle üretilir, ya da ihale yoluyla özel firmaların üretmesi sağlanır. 1: 5.000 ölçeğine kadar taşınmaz mal hukukunda hizmet verecek haritalar orijinal yer ölçümleri ya da fotogrametrik yöntemlerle Başbakanlığa bağlı "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü" [1] sorumluluğunda; 1:25.000 ve daha küçük ölçekli haritalar ise,Milli Savunma Bakanlığına bağlı "Harita Genel Komutanlığı" [2] yetki ve sorumluluğunda üretilir ve güncellenir. Belediye hizmeti verilen yerleşim merkezlerinde özellikle teknik alt yapı tesislerinin projelendirilmesinde kullanılan haritalar ise yerel yönetimler tarafından, yine özel firmalara ihale yöntemiyle ürettirilir.

  Haritalar, Basılı Haritalar ve Sayısal Haritalar üzere iki gruba ayrılabilir. Sayısal Harita (Vektör Harita, Raster Harita, Matris Harita) niteliğindeki coğrafi veriler, Ulusal Coğrafi Veri Altyapısının temel altlık verilerini oluşturur.
  Konu başlıkları
  [gizle]

  * 1 Harita Ölçeği
  * 2 Harita Bilgileri
  o 2.1 Pafta İndeksi
  o 2.2 Uzunluk Ölçeği (çizgisel ölçek) ve eğim ölçeği
  o 2.3 Harita Çerçevesi
  o 2.4 Sapma Açısı (Deklinasyon)hesabı
  o 2.5 Jeodezik Esaslar
  o 2.6 Elipsoid, Projeksiyon ve Datum bilgisi
  o 2.7 Bilgi Ağı
  o 2.8 Ek haritalar, Taşan Gösterimler, Açıklamalar
  o 2.9 Diğer
  * 3 Dış bağlantılar

  Harita Ölçeği [değiştir]

  1.KESİR ÖLÇEK

  Kesirlerle ifade edilen ölçeklerdir. Kesir ölçekte birim yazılmaz. Her zaman cm cinsindendir.


  Örnek: Gerçekte 90 km olan Manisa-Soma arası haritada 6cm ile gösterilmiştir. Haritanın ölçeği nedir?

  Gerçek *Uzunluk= Harita U. x ölçek Paydası


  Örnek:1/200.000 ölçekli haritada 16cm ile ölçülen bir uzunluk gerçekte kaç km’dir?

  G.U= 16x200.000=3.200.000cm=32 km

  Örnek: Gerçekte 250 km olan bir yol 1/1.250.000 ölçekli haritada kaç cm ile gösterilir?  Ölçeklerle ilgili bütün sorularımızda kullanabileceğimiz formül üçgeni

  *
  o
  + Ölçek ne kadar değişirse değişsin; gerçek alan , gerçek uzunluk, enlem- boylam ve özel konum değişmez.

  2.ÇİZGİ (GRAFİK ) ÖLÇEĞİ  Çizgilerle ifade edilen ölçeklerdir. Bu ölçekte çentikler arasındaki uzaklık farkı birbirine eşittir.

  *
  o
  + Bir yolun gerçek uzaklığı ile kuş uçuşu uzaklığı arasında fark fazla ise o yol engebeli bir yerden geçmektedir. Fark az ise yol düz bir yerden geçmektedir.

  Harita Bilgileri
  Pafta İndeksi

  Pafta indeksi, haritanın, haritası olduğu bölgenin kullanıcı tarafından konumunun algılanabilmesi için genel bir harita üzerinde bir çerçeve ile, bazen diğer harita paftaları ile komşuluklarını da göstererek haritanın kapsadığı alan ve nerenin haritası olduğu hakkında bilgi veren bir küçük haritadır. [Türkiye Pafta İndeksi]

  Uzunluk Ölçeği (çizgisel ölçek) ve eğim ölçeği


  Uzunluk ölçeği, çizgisel ölçek olarak da tanımlanır. Harita üzerinde temsil ettiği mesafenin arazide gerçekte hangi uzunluğa karşılık geldiğini gösterir. Çizgisel ölçek üzerindeki rakamların hangi ölçü biriminde olduğu (km, m, mil vb). Ülkemizdeki haritalarda çizgisel ölçek birimi genelde m ve km biriminde verilir. Bazı ülkelerde mil kullanılmaktadır. Bu tür haritalarda genelde iki birim için iki ayrı ölçek çizgisi kullanılarak farklı birimlerle çalışmaya alışmış olan kullanıcıları için kolaylık sağlanır. Eğim ölçeği ise yükseklik gösterimlerinin ölçeğini ifade eder, ancak çoğu topografik haritada kullanılmamaktadır.


  Harita Çerçevesi


  Harita çerçevesi üzerinde haritanın bulunan koordinat bilgileri, koordinat ağı ile kesiştiği yerde rakam olarak yazılmıştır. Büyük ölçekli haritalarda sadece çizgisel dakika, küçük ölçekli haritalarda çizgisel derece ve 30 dakika aralığında verilir. Koordinat bilgileri özellikle günümüzde GPS ve haritayı birlikte kullanan ya da haritadan koordinat okuması yapan kullanıcılar için çok önemlidir. Bunun için koordinat çizgileri arasında kalan noktaların hassas koordinat hesabının yapılabilmesi için aşağıdaki cetvel kullanılır.


  Sapma Açısı (Deklinasyon)hesabı

  Topografik haritaların üzerindeki koordinat ağı (grid) daima kuzeyi gösterir. Koordinat ağının yönü grid kuzeyi olarak adlandırılır ve coğrafi kuzeyden bir miktar sapar. Coğrafi kuzey gerçek kuzey olarak da adlandırılır. Haritayı araziyle çakıştırmak için kullanılan pusula ise magnetik kuzeyi gösterir. Magnetik kuzey kutbu ile coğrafi kuzey kutbu arasında büyük bir mesafe vardır ve bu fark haritalarda göz ardı edilirse hatalara sebep olur. Magnetik kuzey her yıl belli bir miktar hareket etmektedir. Aşağıdaki şekilde 1600 – 2000 yılları arasında magnetik kuzeyin yer değiştirme miktarı görülmektedir.

  Haritalar yapıldıkları anda güncelliklerini yitirdikleri ve magnetik kuzey de her yıl belli bir miktarda yer değiştirdiği için, magnetik kuzey, grid kuzeyi ve coğrafi kuzey arasındaki farklar mutlaka harita kenar bilgileri içinde belirtilir. Yıllık deklinasyon (sapma) farkı da kullanıcının haritanın üretim yılı ile haritanın kullanıldığı anda içinde bulunulan yıl arasındaki fark oranında eklenerek ya da çıkarılarak güncel deklinasyonun elde etmesine olanak verir.

  Jeodezik Esaslar

  Genelde ulusal harita çalışmalarında kullanılırlar. Mühendislik çalışmalarında altlık olarak hazırlanan özel amaçlı haritalarda bu tür özel bilgiler hesap hassasiyeti açısından önemlidir.
  Nirengi / Nivelman çıkış noktaları, fotogrametrik belgeleme yöntemleri, hava fotoğraflarına ait bilgiler, hata aralığı diğer kartografik kaynaklar vb. bu bilgiler arasında sayılabilir.

 3. #3


  Piri Reis tarafından çizilmiş Marmaris ve Rodos haritası

 4. #4
  Elipsoid, Projeksiyon ve Datum bilgisi

  Datum, herhangi bir noktanın yatay ve düşey konumunu tanımlamak için başlangıç alınan referans yüzeyidir. Datum, Yer’in şeklini ve boyutunu tanımlayan bir referans sistemidir. Yatay datum: Koordinatlar için referans alınan başlangıç yüzeyi Düşey datum: Yükseklikler için referans alınan başlangıç yüzeyi Bir datum; elipsoidi, enlem-boylam oryantasyonu ve fiziksel bir orijin ile tanımlanır.

  Örn: Lambert Kesen Konik Datum: WGS 84

  Güney Paralel Dairesi:….

  Kuzey Paralel Dairesi:…..

  Orta Paralel Dairesi:…….

  Dilim Orta Meridyeni:…..

  Bilgi Ağı

  Haritalar içerisinde aranan bir bilgiye kullanıcının kolay ulaşmasını sağlayan konumları harfler ve rakamlara karşılık gelen (Nazar Tepe D 4 gibi) karelerden oluşan bir sistemdir. Bu sistem bir liste ile birlikte kullanılır. Haritanın yanında, arkasında ya da birlikte kullanıldığı bir kitapçık içerisinde özel noktaların bir listesi harita içerisinde bu sistem yardımı ile bulunur. Özellikle turistik amaçlı hazırlanmış olan haritalarda yaygın olarak kullanılırlar. Bu ağ bazen harita koordinat ağı dışında ikinci bir ağ olarak çizilebilirken, koordinat ağı da aralara numara ve harfler verilerek bu amaçla kullanılmaktadır.


  Ek haritalar, Taşan Gösterimler, Açıklamalar  Haritanın, harita kağıdına sığdırılmasında bazen problemler olur. Özellikle ülke haritalarında (atlaslarda) kağıda harita tam oturmuşken, ülkeye ait olan ve harita kadrajı dışında kalan bir adayı kadraj içine almak için çerçeveyi büyütmek yerine, adaya ait olan harita, ilgili ülke haritası içine uygun bir yere yerleştirilir.


  Diğer


  Haritalar içerisinde ayrıca kullanıcı için faydalı olabilecek olan bilgiler de verilir. Özellikle turistik cep haritalarında harita dışında kalan veya haritanın arka sayfasında rehber bilgiler verilir. Bazı ülkeler tarafından hazırlanmış olan askeri amaçlı haritalarda da aynı amaçla harita etrafında kullanıcıya ayrıntılı bilgiler verildiği bilinmektedir.

  KAYNAK WİKİPEDİ

 5. #5
  Harita nedir ?

  Yeryüzünün dar ya da geniş bir bölümünün coğrafi, jeolojik ve politik özelliklerini, bir ölçeğe bağlı olarak grafik yolla gösterimidir.

  Tarihte ilk harita çizimleri ne zaman yapılmıştır?

  Yapılan araştırmalara göre harita olarak benimsenebilecek ilk çizimler Tarih Öncesi Çağların Orta Çağ dönemine (M.Ö. 10000-8000) kadar uzanmaktadır.

  İlk harita çizimleri nasıldır ve nerelere çizilmiştir?

  İlk çizimler yeryüzünün yalnızca nehir, dağ, yol gibi birkaç ayrıntısını gösteren ilkel çizimlerdir. Bunlar Tarih Öncesi Çağı Haritalarıdır.
  Tarih Öncesi Çağı Haritaları, duvar, mağara duvarı, kayalar gibi durağan veya çanak çömlek yüzeyi, deri, post, kemik gibi taşınabilir eşyalar üzerine çizilmiştir.

  Türkiye'de Tarih Öncesi Çağlara ait harita var mıdır?


  Yakın tarihte yapılmış değerlendirmelere göre Tarih Öncesi Çağlarına ait olan, 57 harita belirlenmiştir. Bunlardan bir tanesi de Türkiye'de Çatalhöyük'te bulunmuştur.

  Çatalhöyük Haritası nerede bulunmuştur?


  Çatalhöyük, Orta Anadolu'da Konya il merkezinin güney doğusunda yer alan Çumra ilçesinin 12 km kuzeyindeki Küçükköyün'ün hemen yakınında, iki höyük üzerine kurulmuş olan Cilalı Taş Çağı yerleşim yerinin adıdır.
  1963 yılında yapılan kazılar sırasında aralarında Çatalhöyük haritasının da yer aldığı bir çok önemli ve özgün eserler ortaya çıkarılmıştır.
  New York'ta bulunan Dünya Anıtlar Vakfı, Çatalhöyük'ü dünyanın koruması gereken 30 tarihsel mirası arasına almıştır.

  Çatalhöyük Haritası şimdi nerededir ?


  Haritanın ana parçası Anadolu Medeniyetleri Müzesinde sergilenmektedir.


  Müzede sergilenmekte olan harita (Kuzey duvarındaki dört parçanın üçü)

 6. #6
  Tarihte ilk Türk Dünya Haritasını kim yapmıştır?

  İlk Türk Dünya Haritasını, Kaşgârlı Mahmud XI. yüzyılda yazmış olduğu Divan-ü Lugat't-Türk adlı eserine ilave etmiştir.
  Kaşgârlı Mahmud'un dünya haritası

  İlk Türk Dünya Haritasında neler vardı?

  Kaşgârlı Mahmud'un Divan-ü Lugat't-Türk adlı eserine ilave ettiği ilk Türk Dünya Haritasında, Türklerin yaşadığı bölgeler ile, bunların ilişkide bulundukları bazı ulus ve ülkeler gösterilmiştir. Bu harita Orta Asya'nın büyük bir kısmını, Çin ve Kuzey Afrikayı içermektedir. Batı yönünde Volga nehrine dayanmaktadır. Dünyanın tepsi gibi düz , ancak yuvarlak olduğu kabul edilen bu harita bir kroki özelliğindedir. Haritada dağlar kırmızı, denizler yeşil, kumluk sahalar sarı, ırmaklar mavi renklerle gösterilmiştir. Haritanın ana merkez noktasını Türk Hükümdarlarının oturdukları Balasagun şehri teşkil etmektedir.
  Diğer coğrafi adlandırmalar, yer adları ve ülkeler de, haritanın merkezine göre ayarlanmıştır. Yönler eski Türk geleneğine uygun olarak Orhun Kitabelerindekine paraleldir. Buna göre haritanın esas yön alma noktasını, doğu teşkil etmiştir.
  Türklerin ilgisi bulunmadığı alanlar ve uluslar, haritada yer almamıştır.

  Osmanlı İmparatorluğu döneminde gerçek haritacılık kim ile başlar?

  Osmanlı İmparatorluğu döneminde gerçek anlamda haritacılık Pirî Reis ile başlar. Pirî Reis'in Kitab-ı Bahriye adlı eseri bir Türk'ün meydana getirdiği en önemli denizcilik eseri olarak kabul edilmekte, Dünya Haritası ve kuzey Amerika Haritası'nın çizimlerindeki isabet ve projeksiyon sistemindeki mükemmellik, Dünya'da büyük hayranlık ve hayret uyandırmaktadır.

  Pirî Reis kimdir?

  Pirî Reis eşsiz bir kartoğraf ve deniz bilimleri üstadı olmasının yanısıra Osmanlı deniz tarihinde izler bırakmış bir kaptanıdır. Kesin doğum tarihi bilinmemektedir. 1465-1470 yıllarında Gelibolu'da doğmuş burada yetişmiştir.

  Atlas nedir?

  Bir cilt içinde bir araya toplanmış haritalar takımına atlas denir.

  Osmanlı döneminde yapılan ilk atlaslar hangileridir?

  Ali Macar Reis ve Atlası
  Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Hazine Kitaplığı'nda bulunan Ali Macar Reis Atlası, yedi haritadan oluşur. Atlas, dönemine ait kahverengi bir cilde sahiptir. Ön ve arka kapakların ortasında Osmanlı cilt sanatının süsleme öğesi şemse bulunur. Kapakların kenarı ayrıca altın yaldız, zencerek ve cetvelle çevrelenmiştir. Yılların etkisi ile bu yaldızlar silinmeye yüz tutmuştur. 18 sayfadan oluşan atlasta, haritalar yedi çift sayfa üzerinde 31x43 santimlik alanı kaplar. Deri parşömen üzerine çizilmiştir. Atlasta yer alan ilk altı harita , XVI. Yüzyıl Osmanlı Deniz Haritalarının tipik örneğidir.

  Atlas-ı Hümayûn
  İstanbul Arkeoloji Müzesi Kütüphanesinde bulunan ve 16. Yüzyıldan günümüze ulaşan nadir Osmanlı Atlaslarından biridir. Adından da anlaşacağı gibi, Atlas-ı Hümayûn, Saray için Nakkaşhanede üretilmiş bir eserdir. Atlası, 1984 yılında Amerikalı araştırıcı Thomas D. Goodrich tespit etmiş ve tanıtmıştır.
  Atlas, 35X53 cm. boyutlarındadır. Deri cildinin ön ve arka kapakları bezemelerle süslüdür. Cildin ön ve arka kapakları içinde yer alan yan kağıdı, Osmanlı ciltlerinin olağan malzemesi ebrulu kağıttan oluşmaktadır. Atlas, on deri parşömen yapraktan oluşmaktadır. Haritalar karşılıklı çift sayı üzerinde 53X70 cm.lik alanı kaplar. Bu ebatlarıyla, Ali Macar Reis Atlası'na göre daha büyüktür.

  Türkiye'de ilk atlas, ne zaman ve nerede basılmıştır?


  Türkiye'de ilk mükemmel atlas ( Ucaletü'l-Coğrafiyye, Cedid Atlas), 1803 yılı kasım ayında DARÜT-TEBAATİ'L-AMİRE (III. Selim tarafından Üsküdar Selimiye'de kurulan Devlet Basımevi) adını taşıyan Matbaanın Müdürü Müderris Abdurrahman Efendi tarafından İstanbul'da basılmıştır. Bu Atlas, birçok kaynaklardan ve Avrupa'da yapılan atlaslardan yararlanılmak suretiyle Mahmud Raif tarafından meydana getirilmiştir. 50 adet basılan atlasın başında bir önsöz yer almakta ve toplam 79 sayfalık eserde Astronomi ve coğrafya bilgilerini de içeren bölümler bulunmakta, bunu 26 bakır kalıptan oluşan renkli haritalar takip etmektedir.

  İlk 1:25 000 ölçekli harita, ne zaman yapılmıştır?

  Harita Komisyonu arazi çalışmalarına, 25 Ağustos 1325 (1909) tarihinde 1/25000 ölçekli Bakırköy paftasından başlamıştır. Yurdumuzda ilk olarak üretilen 1/25000 ölçekli Bakırköy (Makrıköy) haritasının orijinali Harita Genel Komutanlığı Müzesinde saklanmaktadır.

 7. #7
  KONYA VE LADİK Mustafa KABAK kullanıcısının Görüntü Resmi
  Giriş
  Mon Jul 2007
  Konum
  LADİK KONYA
  İletiler
  127
  Blogdaki Konular
  1
  tabi bu ölçümlerin yapılabilmesi için harita mühendisleri ve bizler gibi harita teknikerleri lazımdır :)
  İN CİN UYKUDA İKİ KİŞİ UYANIK BİRİ BEN DİĞERİ SERSERİ KALDIRIMLAR

 8. #8
  Harita Genel Komutanlığı kaç yılında kurulmuştur, kurucusu kimdir?

  1895 yılında Harbiye Nezaretinin Beşinci Şubesine bağlı olarak Harita Komisyonunun kurulması, ülkemizdeki modern haritacılık çalışmalarının başlangıcı ve Harita Genel Komutanlığının ilk kuruluş tarihi olarak kabul edilmektedir. Harita Komisyonu ilk çalışmalarına, Bayezıt Camii karşısında Askerî Misafirhane olarak kullanılan eski Jandarma Dairesinin üst katı, çadırcılar ucunda ayrılan beş altı odada devam etmiştir.


  Kurulduğunda adı Harita Genel Müdürlüğü olan, Harita Genel Komutanlığının ilk Harita Genel Müdürü Korgeneral Mehmet Şevki ÖLÇER Paşadır.

  Harita üretimi nasıl yapılır?

  Harita üretimi;

  1. Aşama: Arazi çalışmaları,
  2. Aşama: Hava fotoğrafı alımı,
  3. Aşama: Fotogrametrik çalışmalar,
  4. Aşama: Kartoğrafik çalışmalar, olmak üzere dört temel aşamadan oluşmaktadır.

  İş akışının ilk aşaması arazi çalışmaları olup, bu çalışma ile harita üretimi için gerekli nirengi ve nivelman kontrol noktaları yeryüzünde tesis edilir.
  İkinci aşama hava fotoğrafı alımı olup, arazide tesis edilen nirengi noktalarının da üzerinde bulunduğu, üç boyutlu görüntü elde edilmesine imkan veren stereoskopik hava fotoğrafları elde edilir.
  Üçüncü aşama fotogrametrik çalışmalar olup, bu kapsamda, çekilen stereoskopik hava fotoğrafları üzerlerindeki nirengi noktaları koordinatlarından istifade edilerek, harita orijinalleri hazırlanmaktadır. Hazırlanan orijinaller üzerinde, hava fotoğrafı üzerinde görülemediği veya karar verilemediği için bulunmayan;

  - Yer İsimleri,
  - Bitki Örtüsü,
  - Yol Cinsi,
  - Enerji Nakil Hatları vb. detaylar, arazi çalışmaları ile bütünlenmektedir.

  Son aşama kartoğrafik çalışmalar olup, bu aşamada; sayısal olarak hazırlanan harita üzerinde, harita okumaya yönelik düzenlemeler, haritayı dillendiren yazı ilaveleri ile koordinat ve kenar bilgileri ilave edilmekte, renk ayrımı çalışmaları yapılmakta, sonuçta, basım işlemi gerçekleştirilerek, kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır.

  Uydu görüntüleri kullanılarak da harita yapılabilir mi?


  Uydu görüntüleri (Stereoskopik ve/veya monoskopik) kullanılarak çeşitli ölçeklerde sayısal vektör ve/veya ortofoto haritaların üretilmesi mümkündür. Ancak dikkate alınması gereken hususlar;
  - sonuç üründen beklenen doğruluk,
  - üretim maliyeti,
  - görüntüye erişebilme süresi,
  - mevcut yazılım ve donanım bileşenleri,
  olup, bu etkenler ışığında amaca en uygun ve en ekonomik çözümü sağlayacak çözünürlükte uydu görüntülerinin seçilmesi esastır.

  Hava fotoğrafını, uydu görüntüsünü doğrudan okuyarak harita üretebilen bir teknoloji var mı?

  Günümüz koşullarında; otomatik detay teşhisi yaklaşımları ile yol ve bina gibi düzgün yapıdaki görüntü elemanlarının, çok yüksek olmayan başarı düzeylerinde, insan müdahalesi olmaksızın tespiti mümkün olabilmektedir. Ancak farklı yapıda detayların bulunduğu arazi kesimlerinde yeterli doğruluğu sağlayamadığı için, konuyla ilgili yazılım geliştirme çalışmaları devam etmekte olup, üretimde kullanılmamaktadır.

  Sayısal harita nedir, nasıl hazırlanır?


  Sayısal Harita, bilgisayar ortamında klasik dosya ve veritabanı dosyası şeklinde tutulan harita demektir. Bilgisayar ortamı, hard-disk, CD, DVD, disket, vb olabilir. Üç tür sayısal harita vardır: Vektör harita, raster harita ve matris harita.
  Vektör harita, haritada yer alan detayların nokta, çizgi ve alan detay olarak tanımlandığı, nokta detayların koordinat verileriyle; çizgi detayların noktalar dizisi ile; alan detayların ise kapanan çizgiler ile temsil edildiği bilgisayar dosyalarıdır. Bu haritalar, raster haritalar üzerinden sayısallaştırma ile ya da doğrudan araziden ölçme ile hazırlanır.
  Raster harita, yer yüzeyine/basılı bir haritaya ilişkin yansıma değerlerinin belli bir sıklıkta (çözünürlükte) belli bir renk derinliğinde (siyah-beyaz, gri tonlu, renkli) koordinatlı olarak depolandığı bilgisayar dosyalarıdır. Bu haritalar, haritaların raster taranması ve koordinatlandırılması; ya da uydulardan/uçaklardan çekilmiş yer yüzeyi görüntülerin yataylanması ve koordinatlandırılması ile hazırlanır.
  Matris harita, yer yüzeyine ilişkin belli bilgilerin (rakım, ısı, kirlilik, deprem şiddeti, vb.) belli sıklıkta (çözünürlükte), koordinat bilgisi ile birlikte depolandığı bilgisayar dosyalarıdır.
  Bu haritalar, raster haritalardan sayısallaştırma, vektör haritalardan enterpolasyon ile hazırlanabildiği gibi; doğrudan arazi ölçmeleri ile de hazırlanabilir.

  Harita Güncelleme Periyotları Nasıl Belirlenir?


  Harita güncelleme periyotları belirlenirken, 1:250.000 ölçekteki pafta bazında çeşitli parametreler dikkate alınmıştır. Bu parametreler o bölgenin topografik anlamda harita yapım zorluğunun yanında, gelişmişlik düzeyi, nüfus, göç, sanayileşme ve elektrik tüketimi gibi parametrelerdir. Belirlenen parametrelere göre o bölgenin en az kaç yılda bir haritasının güncellenmesi gerektiği ortaya çıkar ve o bölgede 1:25.000 ölçekten başlayarak, daha küçük ölçekli (1:50.000, 1:100.000, 1:250.000) haritalar da aynı üretim döneminde üretilmeye çalışılır. Üretim yöntemi olarak, temel ölçek olan 1:25.000 ölçekli haritalardan faydalanarak genelleştirme tekniği uygulanır.


  Haritaların gizlilik dereceleri nasıl verilir?


  Harita Gizlilik Dereceleri, 31 Ağustos 1994 tarih ve 22037 sayılı Resmî Gazetede Yayınlanan "Harita ve Harita Bilgilerini Temin ve Kullanma Yönetmeliği"ne göre tanımlanmış ve bu yönetmeliğe göre uygulanmaktadır.
  TASNİF DIŞI: Hiçbir gizlilik derecesi taşımayan, dağıtımı kısıtlı olmayan harita ve harita bilgileridir.
  HİZMETE ÖZEL: Bulundurdukları bilgi itibari ile gizli ya da özel olarak tasnif dışı edilen hususlardan başka konularda güvenlik işlemlerine ihtiyaç gösteren harita ve harita bilgileridir.

  Harita Genel Komutanlığındaki üretim teknolojisi dünya teknolojisinin neresindedir?

  Harita Genel Komutanlığının üretim teknolojisi dünya teknolojisiyle paralellik göstermektedir. Teknoloji geliştirmekten çok, teknoloji transferi ile üretim faaliyetleri sürdürülmektedir.

  Google Earth nasıl bir programdır?

  Google Earth programı, mevcut bir veri tabanı üzerinde, değişik çözünürlüklü renkli uydu görüntülerinden tüm dünyayı kapsayacak şekilde hazırlanan, sürekli görüntüleme imkânına sahip, üzerinde; büyütme, küçültme, kaydırma, koordinat okuma, uçuş simülasyonu, GPS verisi kullanma, veri girişi, kâğıt çıktı alabilme gibi özellikleri olan, ücretli ve ücretsiz olmak üzere değişik versiyonlarda ve yeteneklerde hazırlanmış bir programdır.
  Programın genelinde 10 m ve daha düşük çözünürlüklü görüntüler kullanılmakta olup, üreticinin belirlediği bazı önemli şehir merkezlerinde yüksek çözünürlüklü olmakla birlikte, diğer bölgelerde çözünürlük düşüktür. Bölgelere ait görüntülerin çözünürlük düzeylerinin yayınlanıp yayınlanmaması tercihi tamamen Google Earth yazılımı sunucusunun inisiyatifi kapsamındadır.
  Programın içersinde yer arama/bulma özelliği dışında, sayısal haritalarda sıkça kullanılan vektör veri sorgulama, kesit alma, görüş analizi, eğim haritaları oluşturma, veri tabanı oluşturma gibi uygulamalar mevcut değildir.
  Netice olarak, Google Earth programının güncel ve doğru harita bilgisi gerektirmeyen, sadece üç boyutlu görüntüleme ve genel değerlendirme amaçlı olarak genellikle büyük yerleşim merkezlerinde kullanılabileceği değerlendirilmektedir.

 9. #9
  Deklinasyon Açısı nedir, Türkiye�de Deklinasyon Açısı ölçümü nasıldır, Denklinasyon Açısı değerleri nasıl temin edilir?

  Gerçek (coğrafî) kuzey ile manyetik kuzey arasındaki açıya doğal sapma (deklinasyon) açısı adı verilir. Deklinasyon açısı coğrafî kuzeyin doğusunda ise pozitif, batısında ise negatif değer alır.
  Harita Genel Komutanlığı tarafından ülke geneline dağılmış 85 manyetik seküler noktada her on yılda bir gerçekleştirilmekte olup, gerek deklinasyon açısı için gerekse deklinasyon açısının yıllık değişim miktarı için modeller oluşturulmaktadır.
  Söz konusu değerler Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği esasları kapsamında Harita Genel Komutanlığına müracaat ile temin edilebilmektedir.

  Türkiye'de deniz seviyeleri izlenmekte midir?

  Türkiye Ulusal Düşey Kontrol Ağı'nı iyileştirmek ve Türkiye Mutlak Jeoidi'ni belirlemek amacıyla başlatılan Türkiye Ulusal Deniz Seviyesi İzleme Sistemi (TUDES) projesi kapsamında tesis edilen 11 adet deniz seviyesi ölçüm istasyonu (mareograf) otomatik ve sayısal cihazlarla teçhiz edilmiştir. Bunlar; Trabzon, Sinop, Amasra , İğneada, Erdek, M.Ereğlisi, Menteş, Bodrum Antalya, Erdemli ve İskenderun istasyonları olup hepsi faal halde bulunmaktadır.

  Türkiye Ulusal Temel GPS Ağı (TUTGA) kaç noktadan oluşmaktadır?

  Türkiye sathında düzgün olarak dağılmış toplam 594 noktadan oluşan, Türkiye Ulusal Temel GPS Ağı, yaklaşık 25 km. aralıklarla tesis edilmiş, noktaların ölçü ve hesaplamaları tamamlanmış olup, Ağın geliştirilmesi devam etmektedir.

  Türkiye Ulusal Sabit GPS Ağı (TUSAGA)'nın kurulma amacı nedir?


  Harita Genel Komutanlığınca, askerî ve sivil projelere yönelik veri toplama şeklini, aktif ve sürekli yapıya dönüştürerek; daha duyarlı 3 boyutlu konum belirlemek amacıyla başlatılan proje kapsamında, mevcut olan 20 adet sabit GPS istasyonu sayısının ülke düzeyinde daha da yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.
  Proje Tübitak Kanaklı önemli savunma ve uzay ARGE projeleri kapsamına dahil edilmiştir.

 10. #10
  Kayıtsız
  Misafir
  Merkür

  Merkür (Utarit), Güneş sistemi'nin Güneş'e en yakın gezegenidir. Büyüklük açısından 8 gezegen arasında sekizinci sırayı alır. Adını Roma mitolojisinde ticaret ve yolculuk tanrısı ve tanrıların habercisi olarak bilinen Merkür'den alır. Çıplak gözle izlenebilen 5 gezegenden biri (diğerleri Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn) olarak eski çağlardan beri insanoğlunun dikkatini çekmiştir. Yer benzeri ya da 'kaya' yapılı gezegenler sınıfına girmektedir. Güneş'e yakınlığı nedeniyle yeryüzünden izlenmesi güçtür ve hakkında bilinenler sınırlıdır. Uydusu bulunmamaktadır.

  Yörünge

  Merkür, Güneş'e uzaklığı yaklaşık 46 milyon ile 70 milyon kilometre arasında değişen oldukça eliptik bir yörünge izler. Plüton'dan sonra Güneş sistemi'nin gezegenleri arasında gözlenen en yüksek dışmerkezlik değerine sahip bu yörüngenin milyonlarca yıllık bir çevrim içinde zaman zaman daha da basıklaşarak dışmerkezlik derecesinin günümüzdeki 0,21'den 0,5 düzeyine dek yükselebildiği sanılmaktadır.
  Tüm gezegenlerin yörüngelerinde gözlenen günberi noktasının yer değiştirme hareketinin, Merkür yörüngesi sözkonusu olduğunda klasik mekanik kuramının öngördüğünden daha hızlı olduğu fark edilmiştir. Bu farklılık Einstein'ın görelilik kuramı ile açıklanabilmiş ve bu kuramı destekleyen bulgulardan biri chg olarak kabul edilmiştir.

  Venüs

  Venüsya da Çoban Yıldızı, Güneş sisteminde, Güneşe uzaklık bakımından ikinci sıradaki gezegen. Ayrıca Zühre, , Roma Astrolojisi'nde Lucifer isimleriyle bilinir. Eski Roma tanrıçası Venüs (Eski Yunan Mitolojisi'nde Afrodit) adını bu gezegenden almıştır. Halk arasında Çolpan veya Çoban Yıldızı olarak da bilinir. Kendi ekseni etrafında, Güneş sistemindeki diğer tüm gezegenlerin aksi istikamette döner. Venüs saat yönünde dönen tek gezegendir.
  Büyüklüğü açısından Dünya ile benzerlik gösterdiğinden Dünya ile kardeş gezegen olarak da bilinmektedir. Gökyüzünde Güneş'e yakın konumda bulunduğundan ve yörüngesi Dünya'nınkine göre Güneş'e daha yakın olduğundan yeryüzünden sadece Güneş doğmadan önce veya battıktan sonra görülebilir. Bu yüzden Venüs Akşam Yıldızı, Sabah Yıldızı veya Tan Yıldızı olarak da isimlendirilir. Bir diğer adı da 'Çoban yıldızı'dır. Görülebildiği zamanlar, gökyüzündeki en parlak cisim olarak dikkat çeker.

  Venüs'ün tanınmasının tarihçesi

  Venüs Ay, Güneş, Merkür, Mars, Jüpiter, ve Satürn ile birlikte, görünür hareketlerinin diğer yıldızlardan farklılığıyla tanınan 7 gökcisminden biri olarak gösterilir. Bu yönüyle, antik gökbilim için olduğu kadar astroloji açısından da önem taşıyan gezegen, birçok dilde haftanın yedi gününe adını veren gökcisimlerinden biri olarak, tarihöncesinden günümüze insan kültüründe yerini korumuştur. Günümüze ulaşan en eski gökbilimsel belge olan ve M.Ö. 7.ci yüzyıla ait olduğu sanılan Ammisaduqa tabletinde Babillilerin M.Ö. 1700-1400 yılları arasında yaptıkları Venüs gözlemlerinden söz edilir. Eski Mezopotamya, Orta Amerika ve Uzak Doğu kültürlerinde Venüs'ün önemli bir yeri olmuştur. Eski Yunan'da sabah yıldızı olarak görüldüğünde 'Phosphorus', akşam yıldızı olarak görüldüğünde ise 'Hesperus' olmak üzere iki ayrı ad taşımaktaydı. Pisagor sayesinde bu iki yıldızın aslında aynı gökcismi olduğunu öğrenen ilkçağ dünyası, Venüs ve Merkür'ün Güneş çevresinde döndüğünü ileri süren Heraklit ile ilk kez güneşmerkezli görüş ile tanıştı.

  Dünya

  Dünya, (Yer, Yeryüzü, Acun, eski dilde Arz), Güneş sistemi'nin Güneş'e uzaklık açısından üçüncü sıradaki gezegeni. Üzerinde yaşam barındırdığı bilinen tek doğal gök cismidir. Katı ya da 'kaya' ağırlıklı yapısı nedeniyle üyesi bulunduğu yer benzeri gezegenler grubuna adını vermiştir. Bu gezegen grubunun kütle ve hacim açısından en büyük üyesidir. Büyüklükte, Güneş Sistemi'nin 8 gezegeni arasında gaz devlerinin büyük farkla arkasından gelerek beşinci sıraya yerleşir. Tek doğal uydusu Ay' dır.

  Mars

  İsmi Eski Roma'daki savaş tanrısı Mars'tan gelmektedir (Bu Tanrı Eski Yunan Mitolojisinde Ares'e karşılık gelir). Literatürde kullanılan bir diğer ismi de Kızıl Gezegen'dir. Gece temiz bir havada basit bir teleskopla kırmızılığı görülebilir.
  Mars'ın 1877 yılında Amerikan astronom Asaph Hall tarafından keşfedilen Phobos ve Deimos adında iki uydusu vardır. Bu uyduların nasıl oluştukları bilinmemekle beraber, Mars'ın kütle çekim alanına kapılmış asteroitler oldukları düşünülmektedir. Bu uyduların isimleri Eski Yunan Mitolojisinde Ares'in Afrodit'ten olma iki oğlu Phobos ve Deimos'tan gelmektedir.
  Gel-git etkileri yüzünden, tıpkı Dünya ve Ay gibi her iki uydunun da yalnız bir yüzü Mars'a dönüktür. Phobos Mars'ın çevresinde Mars'ın kendi ekseni etrafında döndüğünden daha hızlı döndüğü için yörüngesi giderek küçülmektedir. Bu nedenle ileriki bir tarihte Phobos Mars'a çarpacaktır. Buna karşın, Deimos Mars'tan yeterince uzakta olduğu için, yörüngesi giderek büyümektedir.
  İnce bir atmosferi olan karasal gezegen Mars'ın yüzey şekilleri Ay'daki kraterlerle ve Dünya 'daki volkanlar vadiler ve çöller ve kutuplarla benzerlik göstermektedir. Olimpus Dağı, mars yüzeyindeki bilinen en yüksek dağdır. En büyük kanyonu iseValles Marineris'dir. Mars'ın coğrafik yapısı dışında, dönüş periodları ve mevsim döngüleri de Dünya'ya benzemektedir.

  Jüpiter

  Jüpiter (Müşteri, Erendiz) Güneş sisteminin en büyük gezegeni. Güneşten uzaklığa göre beşinci sırada. Adını Roma tanrılarının en büyüğü Jüpiter'den alır. Büyük ölçüde hidrojen ve helyumdan oluşmakta ve gaz devleri sınıfına girmektedir.
  • Eski çağlardan günümüze ulaşan kaynaklarda Jüpiter, Ay, Güneş, Merkür, Venüs, Mars, ve Satürn ile birlikte görünür hareketlerinin diğer yıldızlardan farklılığıyla tanınan 7 gökcisminden biri olarak gösterilir. Bu yönüyle, antik gökbilim için olduğu kadar astroloji açısından da önem taşıyan gezegen, birçok dilde haftanın yedi gününe adını veren varlıklardan biri olarak, tarihöncesinden günümüze insan kültüründe yerini korumuştur.
  • Jüpiter'in yalnızca parlak bir yıldız değil, üzerinde değişik koyulukta kuşakların seçilebildiği dairesel görünümde bir cisim olduğunu ilk farkeden 1610 yılında Galileo Galilei oldu. Galilei aynı zamanda Jüpiter'in en büyük dört uydusunu keşfetti ve Dünya dışındaki bir gezegenin kendi etrafında dönen uyduları olabileceğinin bu ilk kanıtını, Kopernik'in o güne dek yaygın kabul görmeyen güneşmerkezli teorisini desteklemek için kullandı.

  Satürn

  Satürn Güneş sisteminin güneşten yakınlık sırasına göre 6. gezegenidir. Türkçesi Sekendizdir. Büyüklük açısından Jüpiter'den sonra ikinci sırada gelir. Adını Roma tarım tanrısı Saturnus'tan alır. Arapça kökenli Zühal adı Türkçe'de giderek daha az kullanılmaktadır. Sekendiz olarak da bilinir. Çıplak gözle izlenebilen 5 gezegenden biri (diğerleri, Merkür, Venüs, Mars, ve Jüpiter) olarak eski çağlardan beri insanoğlunun dikkatini çekmiştir. Büyük ölçüde hidrojen ve helyumdan oluşmakta ve gaz devleri sınıfına girmektedir.

  Uranüs

  Uranüs Güneş sisteminin Güneş'ten yakınlık sırasına göre 7. gezegenidir. Çap açısından Jüpiter ve Satürn'den sonra üçüncü, kütle açısından bu iki gezegen ve Neptün'ün ardından dördüncü sırada gelir. Adını Yunan mitolojisi'ndeki gökyüzü tanrısı Uranos'tan (Yunanca'da Οὐρανός, Latinceleştirilmiş şekli ile Uranus) alır. 1781 yılında William Herschel tarafından bulunmuştur. Gaz devleri sınıfına girmektedir.
  Uranüs’ün kütlesi Yer’inkinin 15 katı, hacmi ise 100 katıdır.Uranüs’ün çevresinde ince, keskin hatlı ve koyu renkli 10 halkanın olduğu tespit edilmiştir. Halkaların tümü, yaklaşık 1 m çapında koyu renkli kaya benzeri parçalardan oluşmaktadır. Bunların yapısı henüz belirlenememiştir.Uranüs, kutbu güneşe bakacak şekilde tekerlek gibi döner. Böylece etrafındaki halkalar da dik olarak onunla birlikte döner.

  Neptün

  Neptün, Güneş sisteminin Güneş'ten uzaklık sırasına göre 8. gezegenidir. Kütle açısından Jüpiter ve Satürn'den sonra üçüncü, çap açısından bu iki gezegen ve Uranüs'ün ardından dördüncü sırada gelir. Adını Roma deniz tanrısı Neptunus'tan alır. 1846 yılında Urbain Le Verrier ve Johann Gottfried Galle tarafından bulunmuştur. Gaz devleri sınıfına girmektedir.
  Güneş'e olan uzaklığından dolayı Neptün gezegeni hakkında kesin bilgiler bulunmamaktadır. Fakat gezegenin yakınlarından geçen Voyager 2 uzay sondasından alınan bilgilere göre, gezegen 22300 km lik yarı çapa sahiptir ve kendi ekseni etrafındaki dönüşünü 17.24 saatte tamamlamaktadır.
  Neptün’ün yüzeyinde en yüksek sıcaklıklar -220° C’a yaklaşır ve astronom A. Dollfus, gezegenin üstünde, hareketsiz gibi görünen düzensiz lekeler gözlemiştir. Buna dayanılarak, her şeyin don olayı nedeniyle hareketsizleştiği ve atmosfer akımları bulunmadığı sanılmaktaydı. Ancak Voyager 2 yolculuğu sırasında bu gezegenin yakınından geçtiği sırada çekirdeğinin hala çok sıcak olduğunu, dolayısıyla şiddeti 1000 mil'e varan fırtınalar olduğunu saptadı. Gezegenin göğünde, Triton ve Nereid adları verilen, çok soluk renkli 2 ay vardır; daha büyük olan birincisinin boyutları Dünya'nın uydusu Ay’ınkinden büyüktür. Ayrıca 13 tane bilinen küçük uydusu vardır.

 11. #11
  mansur
  Misafir

  dönüştürme

  dönüştürme konusunu da açıklayabilirmisiniz.

 12. #12
  Kayıtsız
  Misafir

  güzel site

  ama bilgi hırsızlığı yapmak istemiyorum .onun için alındığı siteyi öğrenmek istiyorum

 13. #13
  Kayıtsız
  Misafir

  kroki

  bu site çok güzel ama kroki bölümünde az bilgi var

 14. #14
  oquz can
  Misafir

  tşk

  bunun için teşekkür ederim ödevde çok yardımcı oldu :) <3

 15. #15
  bella
  Misafir

  kroki yok!!

  kroki ile ilgili hiçbir bilgi bulamadım

 16. #16
  Kayıtsız
  Misafir

  Kroki ile ilgili edindiğim bilgiler!!! :d

  KROKİ NEDİR???
  Bir nesne ya da yerin başlıca özelliklerini yansıtacak biçimdeki kuş bakışı görünüşün kağıt üzerine çizimidir.Bir adresi tarif etmek için çizilen kroki,adresi bulmayı kolaylaştıran basit bir çizimdir.Kroki çizimlerinde;önemli yollar ve cadde ile sokaklar gösterilir.Kroki günlük yaşantımızda çok sık kullandığımız çizimlerdir.

 17. #17
  harun
  Misafir

  modern kroki

  modern kroki hakkında bilgi verebilir misiniz ?

 18. #18
  Muhtazaf M. Salih AYDIN kullanıcısının Görüntü Resmi
  Giriş
  Fri Dec 2007
  Konum
  Almanya
  İletiler
  630
  Blogdaki Konular
  1
  Kroki nedir
  Kroki, bir yerin (bir binanın konumu, bir sokak yada mahalle vb.) kuş bakışı görüşünün küçültülerek, ölçüsüz olarak düzlem üzerine çizilmesine, kroki denir.
  Yakın çevremizi kâğıt üzerinde gösterebilmek için kroki ve plândan yararlanırız.
  Sokağımızın, mahallemizin ya da semtimizin, kuş bakışı görüşünün küçültülerek, ölçüsüz olarak düzlem üzerine çizilmesine, kroki denir.
  Kuş bakışı, yüksek bir yerden aşağıya doğru bütün genişliği içine alabilecek şekilde bakmak demektir. Kroki, günlük yaşantımızda çok sık kullandığımız çizimdir. Bu çizimler, ana hatlarıyla ölçmeden yapılır.
  Krokiye ölçek konulmaz. Uzunluklar göz kararı ile belirtilir. Önemli yerler şematik olarak gösterilir. Krokinin çizildiği kâğıdın bir köşesine kuzey-güney doğrultusunu gösteren bir ok konulur.
  Kroki, okulumuzun çevresini, mahallemizi, köyümüzü tanımada yardımcı olur. Ayrıca aradığımız bir adresi bulmak için de krokiden yararlanırız. Bir arkadaşımıza evimizin yerini basit bir kroki çizerek tarif edebiliriz. Sınıfımızın, okul bahçesinin, odamızın ve sokağımızın durumunu da kroki ile gösterebiliriz.
  Kroki Nedir?
  Bir nesne ya da yerin başlıca özelliklerini yansıtacak biçimdeki
  kuş bakışı görünüşünün kağıt üzerine ölçüsüz çizimidir. bir adresi tarif etmek için çizilen kroki, adresi bulmayı kolaylaştıran basit bir çizimdir. kroki çizimlerinde önemli yollar, cadde ve sokaklar gösterilir. Kuş bakışı, yüksek bir yerden aşağıya doğru bütün genişliği içine alabilecek şekilde bakmak demektir. Kroki, günlük yaşantımızda çok sık kullandığımız çizimdir. Bu çizimler, ana hatlarıyla ölçmeden yapılır.
  Krokiye ölçek konulmaz. Uzunluklar göz kararı ile belirtilir. Önemli yerler şematik olarak gösterilir. Krokinin çizildiği kâğıdın bir köşesine kuzey-güney doğrultusunu gösteren bir ok konulur.
  Kroki, okulumuzun çevresini, mahallemizi, köyümüzü tanımada yardımcı olur. Ayrıca aradığımız bir adresi bulmak için de krokiden yararlanırız. Bir arkadaşımıza evimizin yerini basit bir kroki çizerek tarif edebiliriz. Sınıfımızın, okul bahçesinin, odamızın ve sokağımızın durumunu da kroki ile gösterbiliriz.


  KROKİ NEDİR
  Kroki; bir yeri kuşbakışı olarak Kafataslak çizimine denir Minyatür Layout (Küçük Kroki): Orijinalin 1/4 küçüklügünde hazırlanır. Tüm ögeler çok basit olarak gösterilir. Ekonomiktir, zaman ve enerjiden tasarruf saglar. Büyük boyuta dönüşürken daha geliştirici fikirlerin ortaya çıkmasına olanak saglar.
  Kabataslak Layout: Minyatür layout’un tam boyutta kabataslak çizimidir, Konunun tam olarak yerleştirimidir. Başlık ve metin orijinal büyüklükte serbest, illüstrasyon veya fotograf kabataslak çizilir.
  Kesin Layout: Kabataslagın ileri aşamadaki bir düzeltimidir. Reklamın son şeklinin elle yapılmış bir kopyesidir. Metin, aynı puntoda basılı dergilerden kesilip alınmış yazıların pikaj yapılması ile oluşturulur. Görüntü ögesi aslına uygun çizilir, boyanır.
  Orijinal layout: Çalışmanın basıma hazır şeklidir. Yazılar, dizdirilip, alınan provalar yerlerine yapıştırılır. Görüntü ögelerinin asılları yerleştirilir. Basım öncesi yapılacak işler için renk ayrımcısına gönderilecek duruma getirilir.
  İyi Bir Layout’un Özellikleri
  1) Amaç, okuyucuyu konudan haberdar etmek, ikna etmek ve egitmek ise, layout, bir ürünün veya hizmetin tanıtımını başarıyla yapmalıdır.
  Layout’u oluşturan ögeler: Ölçü, biçim renk ve aralıklarıyla dengeli bir uyum içinde olmalıdır.
  3) Bir layout’u dış hatlarıyla meydana getiren şekil, sıkıcı degil, ilgi çekici olmalıdır. Etkili bir siluet gereklidir.
  Olabildigince basit olmalıdır. Özellikle küçük alanlarda yapılanlar sade olmalıdır. Gereksiz süsleme ve eklerden kaçınılmalıdır. Her öge, mesajın aktarılmasına hizmet etmelidir.
  5)Layout için gerekli ve kaçınılmaz olan boş alanlara yer verilmelidir. Boşluklar çok kalabalık da olsa ilan ögelerinin algılanmasını kolaylaştırır, çekiciligi saglar. Okuyucunun dikkatini yönlendirir. Beyaz alan, önemli herhangi bir ögenin, örnegin metnin, belirtilmesine, öneminin artmasına izin verir. Fakat aşırı beyaz alanların lüks ifade ettigi de unutulmamalıdır.  Krokinin Özellikleri
  Krokiler belli bir ölçüye göre değil kabataslak çizilir. Krokinin bir bölümüne ” işaretler bölümü yapılır. Bir yerin başlıca özelliklerini gösteren taslak çizime denir. kroki bir nesne ya da yerin başlıca özelliklerini yansıtacak biçimdeki kuş bakışı görünüşünün kâğıt üzerine ölçüsüz çizimidir. bir adresi tarif etmek için çizilen kroki, adresi bulmayı kolaylaştıran basit bir çizimdir. kroki çizimlerinde önemli yollar, cadde ve sokaklar gösterilir.
  Kroki Çizimi
  Yakın çevremizi kâğıt üzerinde gösterebilmek için kroki ve plândan yararlanırız.
  Sokağımızın, mahallemizin ya da semtimizin, kuş bakışı görüşünün küçültülerek, ölçüsüz olarak düzlem üzerine çizilmesine, kroki denir.
  Kuş bakışı, yüksek bir yerden aşağıya doğru bütün genişliği içine alabilecek şekilde bakmak demektir. Kroki, günlük yaşantımızda çok sık kullandığımız çizimdir. Bu çizimler, ana hatlarıyla ölçmeden yapılır.
  Krokiye ölçek konulmaz. Uzunluklar göz kararı ile belirtilir. Önemli yerler şematik olarak gösterilir. Krokinin çizildiği kâğıdın bir köşesine kuzey-güney doğrultusunu gösteren bir ok konulur.
  Kroki, okulumuzun çevresini, mahallemizi, köyümüzü tanımada yardımcı olur. Ayrıca aradığımız bir adresi bulmak için de krokiden yararlanırız. Bir arkadaşımıza evimizin yerini basit bir kroki çizerek tarif edebiliriz. Sınıfımızın, okul bahçesinin, odamızın ve sokağımızın durumunu da kroki ile gösterbiliriz.
  KROKİ NE İŞE YARAR
  Yakın çevremizi kâğıt üzerinde gösterebilmek için kroki ve plândan yararlanırız.
  Sokağımızın, mahallemizin ya da semtimizin, kuş bakışı görüşünün küçültülerek, ölçüsüz olarak düzlem üzerine çizilmesine, kroki denir.
  Kuş bakışı, yüksek bir yerden aşağıya doğru bütün genişliği içine alabilecek şekilde bakmak demektir. Kroki, günlük yaşantımızda çok sık kullandığımız çizimdir. Bu çizimler, ana hatlarıyla ölçmeden yapılır.
  Krokiye ölçek konulmaz. Uzunluklar göz kararı ile belirtilir. Önemli yerler şematik olarak gösterilir. Krokinin çizildiği kâğıdın bir köşesine kuzey-güney doğrultusunu gösteren bir ok konulur.
  Kroki, okulumuzun çevresini, mahallemizi, köyümüzü tanımada yardımcı olur. Ayrıca aradığımız bir adresi bulmak için de krokiden yararlanırız. Bir arkadaşımıza evimizin yerini basit bir kroki çizerek tarif edebiliriz. Sınıfımızın, okul bahçesinin, odamızın ve sokağımızın durumunu da kroki ile gösterbiliriz.  Birliğin kederi, ayrılığın safasından daha hayırlıdır. (Yahya bin Muaz)
  www.aydin-aydin.com

+ Konuyu Yanıtla

Tags for this Thread

Yer İmleri

Gönderme Kuralları

 • You may not post new threads
 • You may post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •