2 / 1 12 SonSon
25 sonuçtan 1 --- 20 arası gösteriliyor

Konu: Kaza namazı varmıdır?

 1. #1
  Taner PINAR
  Misafir

  Kaza namazı varmıdır?

  Alemlerin Rabbi olan Allah’a, yarattıklarının adedince, arşının ağırlığınca hamd, Kulu ve Rasulü Muhammed (S.A.V.), ve onun ashabı ve sırat-ı müstekıym üzere olan bütün müslümanlara salat-ü selam olsun.

  İbadetlerin belirlene n vakti içerisinde yerine getirilme sine “edâ” bu vakit çıktıktan sonra yerine getirilme sine ise “kazâ” denir. Bir ibadetin kazâ edilebilm esi için şer’an geçerli bir mazeretin bulunması gerekir. Bu mazeretle r uyumak ve unutmaktır. Rasululla h (sallallah u aleyhi ve sellem) buyurdu ki: Herkim bir namazı kılmayı unutursa yahut uyuyakalırsa onu hatırladığında (ve uyandığında) kılsın. Onun bundan başka keffareti yoktur. (Bayılmak ve herhangi bir şekilde kısa süreli şuur kaybı da uyumak gibidir.) Bir kimse kılmadığı namazın vakti çıktıktan sonra uyansa o namazı kaza edebilir. Unutan kimse için de durum böyledir, isterse o yıllar önce unutarak kılmadığı bir namaz olsun, onu hatırladığında hemen kılar. Rasululla h (S) uyku veya unutma sebebiyle kılınamayan namaza, uyanmayı ve hatırlamayı vakit tayin etmiştir. Kaza edilen namaz vakti içerisinde nasıl kılınıyorsa öylece kılınır, yani ezan ve kamet okur, (dilerse sünneti ile birlikte) o farz namazı kaza eder. Bunu yaparken, falanca kılamadığım namazın kazasına diyerek niyet edilmez. kalbin yaptığı işi bilmesi niyettir ve Allah (C.C.) kalplerde olanı en iyi bilendir.

  KASTEN TERK EDİLEN NAMAZIN KAZASI OLUR DİYENLERİN DELİLSİZ İDDİALARI VE ONLARIN REDDİ :

  Kasten, ihmal edilerek kılınmayan namazların kazâ edileceğine dair şer’i bir delil bulunmama ktadır. Bir delil bulunmama sına rağmen, namazların kaza edileceğini, hatta kaza namazı borcu bitmeden, sünnet namazların kılınamayacağını söyleyen bid’atçılar vardır. Onların gayesi namazların kaza edilebile ceğini söyleyerek, namazın hafife alınmasına ve kazaya bırakılmasına, yani kılınmamasına sebep olmaktır. Namaz borcu olan sünnet namaz kılamaz sözleri ise ayrı bir dalâlettir, çünkü Rasululla h (sallallah u aleyhi ve selem) sünnet namazların , kulun namazlard an eksiğini tamamlaya cağını şöyle bildirmek tedir. ”Kulun ilk hesaba çekileceği şey namazdır. Namazı tamam olursa kurtulup mes’ud olur. Değilse pişman olur, sıkıntıya düşer. Eğer farz namazı eksik ise Allah-u Teala : (Kendisi daha iyi bildiği halde) Bakın kulumun nafile namazları var mı, buyurur . Bunun üzerine noksan olan farz namazları nafileler le tamamlanır. Diğer amellerin deki eksiklikl er de bu şekilde tamamlanır. Rasululla h’ın (sallallah u aleyhi ve sellem) Hendek savaşında ikindiyi akşamın vaktinde kılmasını, yine Hendek savaşında öğleyi ve ikindiyi akşamın vaktinde kılmasını, namazın kaza edileceğine delil sayanların bu işi bir çok yönden reddedili r.

   Birincisi : İkindinin, vakti çıkana kadar kılınmama sebebi ihmal değil savaşın şiddetidir. (Hendek savaşı günü) Rasululla h (sallallah u aleyhi ve sellem) buyurdu ki: “Güneş gecedeki yerine dönünceye kadar bizi orta (ikindi) namazını kılmaktan alıkoydular. Allah onların kabirleri ni ateş doldursun . Yahut evlerini yahut karınlarını.”

   İkincisi : Korku (savaşta tedbir) namazı ile ilgili ayet henüz nazil olmamıştı. O günden sonra nazil olan ayetle peygamber ve sahabeler i amel ettiği gibi sonra gelen ümmet de amel etmelidir .

   Üçüncüsü : Bu olay savaş sebebiyle kılınamayan namazın kaza edileceğine de delil olmaz, çünkü Allah (c.c.) ümmetin başına ilk defa gelen bu sıkıntıyı giderecek olan ve savaşta kazaya bırakmadan nasıl namaz kılacaklarını açıkladığı ayetlerin i vahyetmiştir. Daha sonraki savaşlarında Rasululla h (sallallah u aleyhi ve sellem) hiçbir namazını savaş sebebiyle vaktin dışına bırakmamıştır. Ayetlerde tarif edildiği üzere kılmıştır.

   Dördüncüsü : Unutmak veya uyumak dışında bir sebeple kılınmayan bir namazın kazası olmadığına dair, Rasululla h (sallallah u aleyhi ve sellem) buyurduki : “Her kim sabah namazını kılarsa o Allah’ın zimmetind edir. Allah zimmetini n terk olunmasından dolayı sizden hiçbir şey talep etmez. Muhakkak olan şu ki Allah her kimi sorumlu tutarsa ona mutlaka yetişir, sonra da onu cehennem ateşine yüzü üzere yatırır.” Yine Rasululla h (sallallah u aleyhi ve sellem)” uykuda iken namazı kaçırmada bir taksirat (günah olan kusur) yoktur. Taksirat diğer bir namaz vakti girene kadar namazını kılmayan kimse üzerine vardır,” buyurmakt adır. Namazı terk etmenin bir keffâreti olsaydı, bu şeriatın sahibi onu da, elbette haber verirdi.

   Beşincisi : İbadetlerde asıl olan taabbudîliktir. Yani bir ibadet Allah’ın istediği ve Rasulünün öğrettiği şekilde yapılır. İnsanların kendi varsayımlarıyla icad ettikleri, kasten terkedile n namazın kazası merduttur, kabul olunmaz.

  KEFFÂRETİ OLMAYAN GÜNAHLARDAN TÖVBE EDİLİR VE AFFI UMULUR :

  Bir zamanlar üzerine farz olan namazları kılmayan kimseler bu günahlarından dolayı, samimi olarak ve Rasululla h’ın (sallallah u aleyhi ve sellem) “Kim bir günahına tövbe ederse, o günahı işlememiş gibidir.”sözüne güvenerek Allah’a tövbe etmeli, bundan sonraki farz namazlarını aksatmada n kılmalıdır. Sünnet namazlarını da hem sevabına kavuşmak, hem de kılmadığı namazlara keffaret olsun diye kılmalıdır. İslamı kabul edip iman etmek nasıl ki kendinden önceki günahları silerse nasûh olan tevbe de kendinden önceki günahları yok eder. Bu hususlard a radyo ve TV.lerde şarlatanlık yapanlara da aldırmamalı, dinini Allah’ın Kitabından, Peygamber inin sahih sünnetinden öğrenmelidir. Dünya, ahirete nisbetle bir yolcunun, bir ağaç gölgesinde eyleşmesi gibidir. Bu kısa dünya hayatı için yaptığımız talebeliği, çıraklığı ahiretimi z için de yapmalıyız. Ebedi rahatımızı ise, bidatçılara ve dinimizi, TV.lere meze yapanlara emanet etmemeliy iz.

  Allah’ın selamı rahmeti bereketi üzerinize olsun.

  "Sen yücesin (Rabbim), bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yok. Gerçekten sen, her şeyi bilen, hüküm ve hikmet sahibi olansın."

  VE SELAMÜN ALEL MÜRSELİN VEL HAMDÜ LİLLAHİ RABBİL ALEMİN

  Müslim (684/315-316) Müslim (684/314-315-316) Buhari (597 ter.648) Ebu Avane (1/385) Ebu Davud (442) Nesai (614) Tirmizi (178) Darimi (1/280) İbn-i Mace (696) İbn-i Huzeyme (991) İbn-i Hibban (1556) Beyhaki (2/218) Begavi (394) Ahmed (3/100) Albani (6571 S.Cami) Geçici bir süre şuuru yerinde olmayan (komada vs.) yahut deliren kimse iyileştiğinde kılamadığı namazları kaza etmez. Çünkü mükellefiyet akıl sahibi olmayı gerektiri r. Kafir iken islamı kabul eden bir kimse de akıl baliğ olduğu yaştan itibaren hiçbir ameli kaza etmez, mükellefiyet onun için iman etmesiyle başlamıştır. Buhari (ter. (648) Ebu Dâvud (1273) Nesai (463-464-465-466) Müslim (627/202-203) Bakara Suresi (Ayet 239) Nisa Suresi (Ayet 101-103) Darimi ( salat 186 ter. 1532) Müsned (3/25,49,67,68) İbn-i Huzeyme (2/88-89) Er-Risale (ter. 512 ) Bakara Suresi (Ayet 239) Nisa Suresi (Ayet 101-103) Buhari (4131 ter. 3862) Müslim (841/309) Ebu Davud (1239) Nesai (1535-1552) Tirmizi (566) Darimi (1/357) Malik (1/183) İbn-i Huzeyme (1360) Beyhaki (3/253) Müslim (656/262-261) Müslim (681/311) Ebu Davud (437) Nesai (615) Tirmizi (177) İbn-i Mace (698) İbn-i Huzeyme ((989) İbn-i Hibban (1460) Abdürrezzak (2240) Darekutni (1/386) Beyhaki (1/376) Ahmed (5/298) Bakara Suresi (Ayet 32) Tirmizi (salat 132/179) Nesai (mevakit 55, 1/297-298)

 2. #2
  Es-selamu aleyküm kardeşim öncelikle. Bu konuyu büyük bir merakla okudum, zira benim ilgi alanıma giren bir husus. Ancak aklım karışmadı değil bazı meselelerde.

  İlk olarak sizin şöyle bir şeye vurgu yaptığınızı gördüm: Namazı kazaya bırakmanın sebepleri bellidir (uyku, unutmak vs.), bu sebeplerin dışında olanların kaza namazı kılması söz konusu değildir. Ancak burada göz ardı edilen bir konu var zannımca. Örneğin; Müslüman olup da bunun gereklerini geçmişte yerine getirmeyen, belli bir zaman sonra Allah'ın hidayetine nail olup da dönüş yapan kişiler var. Şimdi bu kişilerin gaflet içindeyken kılmadığı namazları kaza etmeden, tövbe etmesi yeterlidir mi diyorsunuz? Beni bu hususta aydınlatırsanız sevinirim.

  İkinci olaraksa yazınızın bir bölümünde: "...hatta kaza namazı borcu bitmeden, sünnet namazların kılınamayacağını söyleyen bid’atçılar vardır..." diye bir cümle zikretmişsiniz. Böyle bir cümle söylersek bu konuda fıkıh ilmi alimlerinin görüşlerini bir kenara atmış olunur. Zira İmam Şafî (ra)'nin görüşleri bu konuda bellidir ve biz bunun üstüne "Yanlış bir görüş (hâşâ)" diyerek fikir yürütemeyiz. Acaba orada başka bir şey mi demek istediniz de, ben mi yanlış anladım. Şayet öyleyse ne demek istediğinizi de belirtirseniz müteşekkir olurum.

  Hakkınızı helal edin kardeşim, çok şey istirham ettim sizden. Rahman'a emanet olun. Dua ile inşaAllah...
  (¯`·.(¯`·. Canlar Cananı'nın emrini hiçe sayan candan hayır gelir mi? .·´¯).·´¯)

 3. #3
  cevap vermeye calisayim;

  evet, tevbe ettikden sonra (o kisi namaza baslamadan önce müslüman oldugunu iddia ediyor olsada) bütün günahlar af olunur insaAllah,
  peygamber sav'den tevbe edip namaza baslayanlar hakkinda kaza namazlarini kilmalarinin gerektigini söyleyen bir tane hadis yokdur,
  ancak özür nedeniyle unutulup, uyuya kalip kilinamayan namazlarin kazalari hakkinda bir cok hadis vardir.
  peygamberden gelmeyen bir seyi, yani 20 yil gafletten, keyfine namaz terketmekden sonra 20 yilin kazasini yapmayi bizim yapmamiz dogru olmaz.


  ikinci olarakda;
  imam safii rahimehullah in bu konu hakkindaki görüslerinin sizin dediginiz gibi oldugu söyleniyor ancak bunun ihtimali azdir,
  cünkü imam sünnetin müdafacisidir,
  bu görüsü safii olan alimlerin cikardiklarini düsünmek yanlis olmaz.
  sünneti terk edip kazalari kilmanin gerektigini söylemek kesinlikle bidattir,
  zira rasulullah sav den böyle bir görüsde gelmemisdir,
  ve bu görüs ile insanlar sünnet'ten uzaklastiriliyorlar.

  diyelim bu görüs imam a ait,
  sunu unutmamak gerekir, imamlarin hepside bir beserdir ve hata yaparlar,
  ve ecirlerini alirlar, ancak bizlerin alimlerin hatalarina uymamamiz gerekir.
  imam malik bu konu hakkinda söyle diyordu:
  ''herkesin sözü alinir ve atilir, ancak su mezardakinin sözü atilmaz'' (parmagiyla peygamber sav kabrini isaret ediyor.)


  vesselam

  bu konu hakkindaki sorularinizi ubeydullah arslan hocaya sorabilirsiniz,
  www.asri-saadet.com

  fi emanillah!

 4. #4
  Sağolasın Levent kardeşim, bir nebze olsa da aydınlandım. Birinci konuda söyledikleriniz bana da makul geldi. Zira gaflet uykusundan uyandıktan sonra İslâm'a tutunanların bir süre sonra bu kaza namazları hususunda hayal kırıklığına düştüğüne ve bunun sonucunun İslâm'dan dahi soğumaya kadar gittiklerine şahit oluyor insan ne yazık ki.Dinimiz kolaylık dini, bu açıdan gayet doğru bir düşünce; ama önemli olan bizim doğrularımızın aslolan gerçeklerle örtüşmesi. O yüzden yine de söylemlerinize ve mantığımın sesine rağmen, emin olamıyorum bu meselede:(

  İkinci konuda ise size pek katılmıyorum ne yazık ki. Yazınız da: "...sünneti terk edip kazalari kilmanin gerektigini söylemek kesinlikle bidattir..." diye bir cümle zikretmişsiniz. Kaza namazları farzdır ve bu sebple de dinimizde sünnetin hükmüyle farzın hükmünü yanyana getirince hangisinin ağır bastığını söylemeye lüzum görmüyorum bile. Ancak sizin de bildiğiniz gibi farzı terk eden azaba müstehak olur, ancak sünneti terk eden (sünnet her ne kadar içerisinde iki kısma ayrılsa da) genel itibariyle sünnete uymayan azarlanır, uyansa sevap alır ve Peygamberimiz(sav)'in şefaatine nail olur Mevla'nın izniyle. İşte bundan dolayıdır ki, görüşünüze katılamadığımı üzülerek belirtmek istiyorum. Bana kalırsa bunun başka bir açıklaması olmalı. Yine de fikir alışverişi için sağolun. Dua ile inşaAllah...
  (¯`·.(¯`·. Canlar Cananı'nın emrini hiçe sayan candan hayır gelir mi? .·´¯).·´¯)

 5. #5
  ÖLÜMDE VAR Ahmet ÜSTÜN kullanıcısının Görüntü Resmi
  Giriş
  Fri Aug 2007
  Konum
  İSTANBUL
  Yaş
  47
  İletiler
  23
  Sayın Elif MUSELLİM kaza namazı konusunda Levent ŞERİFOĞLU na katılıyorum kasten keyfiyetten kılınmamış namazın kazası olmaz cezası vardır. islam olmadan öncekilerde ALLAH ın izniyle affolunacaktır. Kaza namazları uyku hali, geçici bilinç kaybı, delilik, ne söylediğini bilememek gibi durumlarda bunların ortadan kalkmasıyla farzdır.

 6. #6
  Merhum Taner PINAR kullanıcısının Görüntü Resmi
  Giriş
  Sat Mar 2007
  Konum
  Makedonya
  Yaş
  44
  İletiler
  1,637
  Blogdaki Konular
  6
  birileri çıkmış şimdi sünnet namazlara kaza namazı olarak iki niyet edin olur falan gibi yeni icatlar çıkarmışlar..

  Sünnet namazların yeri ve vakti bellidir..

  Kaza namazı ise 3 durum dışında yoktur.. Uyku, unutma ve akıl gitmesi..

  uyanınca, hatırlayınca ve baygınlık vs. gibi durumlar düzelince namaz hemen kaza edilir..

  Kazaya bırakma gibi bir eylem zaten şirktir.. Kasten namazın terki 4 mezhebe göre şirktir.

  yukarıda ayet ve hadislerle beyan edildiği üzere kaza namazı hususunda şahsi fikirler veya ictihadlara kulak asmadan samimi bir tövbe ile önümüzdeki namazları kaçırmamaya dikkat etmek şarttır..
  Allah indinde Din İSLAM dır.Kendine başka din ve başka peygamber arayanlara veyl olsun..

 7. #7
  Resulullah Efendimiz ve orudusu savaşta dahi ayeti kerime üzerine namazı terketmemiştir.Bir kısım düşman üzerine giderken ,diğer kısım namazını kılmıştır...Namaz bu kadar önem arzediyor müslümanlar için Allah hakkıyla kılan müslümanlardan eylesin...(amin)
  "Yarın, elbet bizim, elbet bizimdir! Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir..!"

 8. #8
  bır turk hacımız KABE de yapılan her ıbadetın kat kat sevabı oldugu ıcın kaza namazı kılmaya baslamıs bu sırada yanına gelen bır arap, TAVAF TAVAF dıye bır seyler soyler. cevap olarak kaza namazının kıldıgını belırtır. arap da cevap olarak. MUSLAMANIN KAZASI OLURMU.. der.
  asırı deecede dıkkat etmemız gereken bır konu..

 9. #9
  kaza namzının kılınabilmesi için üç madde yazmışsınız
  şu anda türkiyenin bilmem kaçı müslüman ama namaz kılan sayısı çok az...
  sadece bayram namazını kılanlar var bu ülkede
  bu biraz ağır geldi açıkçası bana
  islam dini daha kolay bir din değil midir??
  her yanlışın bi dönüşü vardır bence
  dinde bence diye bişey yoktur gerçi bunu da biliyorum
  ama bana genede çok ağır geldi
  biz insanız gaflete düşer şeytana uyar dünyaya dalabiliriz demi
  bunları göz önünde bulundurursak bu hatayı yapma şansımız artıyor ve her hatanın bi telafisi olması gerekmez mi islam dini böyle bir din değil midir
  son olarak ben genç biri olarak soruyorum şimdi benim KILMADIĞIM namazları kaza yapamayacakmıyım?????????

 10. #10
  Merhum Taner PINAR kullanıcısının Görüntü Resmi
  Giriş
  Sat Mar 2007
  Konum
  Makedonya
  Yaş
  44
  İletiler
  1,637
  Blogdaki Konular
  6
  Alıntı Muhammet GÜNGÖR tafarından gönderildi Mesajı Göster
  kaza namzının kılınabilmesi için üç madde yazmışsınız
  şu anda türkiyenin bilmem kaçı müslüman ama namaz kılan sayısı çok az...
  sadece bayram namazını kılanlar var bu ülkede
  bu biraz ağır geldi açıkçası bana
  islam dini daha kolay bir din değil midir??
  her yanlışın bi dönüşü vardır bence
  dinde bence diye bişey yoktur gerçi bunu da biliyorum
  ama bana genede çok ağır geldi
  biz insanız gaflete düşer şeytana uyar dünyaya dalabiliriz demi
  bunları göz önünde bulundurursak bu hatayı yapma şansımız artıyor ve her hatanın bi telafisi olması gerekmez mi islam dini böyle bir din değil midir
  son olarak ben genç biri olarak soruyorum şimdi benim KILMADIĞIM namazları kaza yapamayacakmıyım?????????
  Muhammet ,

  düğnyaya dalar namazını unutursan hatırladığında kılacaksın..

  Kaza namazı yok.. Kılmadığın namazları telafi etme gibi bir uygulama da sünnette örneği olmayan bir şey..

  Ashab tan biri ismi aklımda değil şu an.. içkiyi bırakamamıştı.. içki içtiği için ona had cezası uygularlardı.. ama o içmektende geri duramıyordu.. Ancak bir kez olsun namazı terketmedi ..

  Namazın terki.. konusunda hadisler sabit..

  Müslümanın namazı kendi isteği ile kazaya kalamaz..

  selametle..
  Allah indinde Din İSLAM dır.Kendine başka din ve başka peygamber arayanlara veyl olsun..

 11. #11
  ? Melek YAZICILAR kullanıcısının Görüntü Resmi
  Giriş
  Tue May 2007
  Konum
  Balıkesir
  İletiler
  1,529
  Blogdaki Konular
  2
  Alıntı Muhammet GÜNGÖR tafarından gönderildi Mesajı Göster
  kaza namzının kılınabilmesi için üç madde yazmışsınız
  şu anda türkiyenin bilmem kaçı müslüman ama namaz kılan sayısı çok az...
  sadece bayram namazını kılanlar var bu ülkede
  bu biraz ağır geldi açıkçası bana
  islam dini daha kolay bir din değil midir??
  her yanlışın bi dönüşü vardır bence
  dinde bence diye bişey yoktur gerçi bunu da biliyorum
  ama bana genede çok ağır geldi
  biz insanız gaflete düşer şeytana uyar dünyaya dalabiliriz demi
  bunları göz önünde bulundurursak bu hatayı yapma şansımız artıyor ve her hatanın bi telafisi olması gerekmez mi islam dini böyle bir din değil midir
  son olarak ben genç biri olarak soruyorum şimdi benim KILMADIĞIM namazları kaza yapamayacakmıyım?????????


  nasıl yani kaza namazı var deyince din daha mı kolaylaştırılmış oluyor
  nasıl yani düşününki namaza geç başlamış biri ve ancak günlüklerini kılıyor gayret ediyor e birde kaza namazları kılmaya gayret ediyor e şimdi bu kolaylıkmı olmuş oluyor bunu arkasına sığınıptamı kazaları kılacağız.

  nafile namazları mesela onlar nedir
  ...

 12. #12
  Ülkemiz öyle bir hâl aldı ki, artık insanlarımız Cuma namazı kaç rekat, Teravih kılınmalı mı, Oruç diyet olarak faydalı gibi utanç verici ve cehalet kokan tartışmalara sürükleniyor bazı odak noktaları tarafından.
  Ne yazık ki bizler de öyle bir sistematikten geçmişiz ki, araştırma-sorgulama kesinlikle yok, okuma desen bir kaç magazin gazetesinden başka fikir ve düşünce eserlerini okuyan yok. Hal böyle olunca at gözlüğü takmış bir kitle gibi nereye bakmamız istenirse oraya bakıyoruz. işte bu çok acı.
  Ama ümitvarım çünkü biliyorum ki bu bilincin ve şuurun olduğu yüzbinlerce genç var.
  Bilgilendirmenizden dolayı teşekkür ederim.

 13. #13
  Alıntı Melek NOYAN tafarından gönderildi Mesajı Göster
  nasıl yani kaza namazı var deyince din daha mı kolaylaştırılmış oluyor
  nasıl yani düşününki namaza geç başlamış biri ve ancak günlüklerini kılıyor gayret ediyor e birde kaza namazları kılmaya gayret ediyor e şimdi bu kolaylıkmı olmuş oluyor bunu arkasına sığınıptamı kazaları kılacağız.

  nafile namazları mesela onlar nedir
  ben hep müslümandım
  ama kılmadığım namazlar var
  onlar ne olucak
  allah bunun telafisini vermemişmidir???
  ben onların günahlarından nasıl kurtulacağım biri ban bunu açıklaesa sevinirim
  ve bence kaza namazı zorluk değil kolaylıktır

 14. #14
  Alıntı Taner PINAR tafarından gönderildi Mesajı Göster
  Muhammet ,

  düğnyaya dalar namazını unutursan hatırladığında kılacaksın..

  Kaza namazı yok.. Kılmadığın namazları telafi etme gibi bir uygulama da sünnette örneği olmayan bir şey..

  Ashab tan biri ismi aklımda değil şu an.. içkiyi bırakamamıştı.. içki içtiği için ona had cezası uygularlardı.. ama o içmektende geri duramıyordu.. Ancak bir kez olsun namazı terketmedi ..

  Namazın terki.. konusunda hadisler sabit..

  Müslümanın namazı kendi isteği ile kazaya kalamaz..

  selametle..
  belki doğrudur böyle bi olay ben duymadım
  ama namaz insanı kötülüklerden alıkoymuyosa o namaz olmazx diye biliyorum ben
  ve içkiliyken namaz kılınmıyor diye biliyorum
  ve içki 40 gün vücudu terketmiyor
  neyse sonuç olarak ben kılmadığım namazlardan dolayi kendime ceza mı vereyim??????????

 15. #15
  ? Melek YAZICILAR kullanıcısının Görüntü Resmi
  Giriş
  Tue May 2007
  Konum
  Balıkesir
  İletiler
  1,529
  Blogdaki Konular
  2
  Alıntı Muhammet GÜNGÖR tafarından gönderildi Mesajı Göster
  belki doğrudur böyle bi olay ben duymadım
  ama namaz insanı kötülüklerden alıkoymuyosa o namaz olmazx diye biliyorum ben
  ve içkiliyken namaz kılınmıyor diye biliyorum
  ve içki 40 gün vücudu terketmiyor
  neyse sonuç olarak ben kılmadığım namazlardan dolayi kendime ceza mı vereyim??????????
  "Kasten, ihmal edilerek kılınmayan namazların kazâ edileceğine dair şer’i bir delil bulunmama ktadır. Bir delil bulunmama sına rağmen, namazların kaza edileceğini, hatta kaza namazı borcu bitmeden, sünnet namazların kılınamayacağını söyleyen bid’atçılar vardır. Onların gayesi namazların kaza edilebile ceğini söyleyerek, namazın hafife alınmasına ve kazaya bırakılmasına, yani kılınmamasına sebep olmaktır. Namaz borcu olan sünnet namaz kılamaz sözleri ise ayrı bir dalâlettir, çünkü Rasululla h (sallallah u aleyhi ve selem) sünnet namazların , kulun namazlard an eksiğini tamamlaya cağını şöyle bildirmek tedir. ”Kulun ilk hesaba çekileceği şey namazdır. Namazı tamam olursa kurtulup mes’ud olur. Değilse pişman olur, sıkıntıya düşer. Eğer farz namazı eksik ise Allah-u Teala : (Kendisi daha iyi bildiği halde) Bakın kulumun nafile namazları var mı, buyurur . Bunun üzerine noksan olan farz namazları nafileler le tamamlanır. Diğer amellerin deki eksiklikl er de bu şekilde tamamlanır.  Bir zamanlar üzerine farz olan namazları kılmayan kimseler bu günahlarından dolayı, samimi olarak ve Rasululla h’ın (sallallah u aleyhi ve sellem) “Kim bir günahına tövbe ederse, o günahı işlememiş gibidir.”sözüne güvenerek Allah’a tövbe etmeli, bundan sonraki farz namazlarını aksatmada n kılmalıdır. Sünnet namazlarını da hem sevabına kavuşmak, hem de kılmadığı namazlara keffaret olsun diye kılmalıdır. İslamı kabul edip iman etmek nasıl ki kendinden önceki günahları silerse nasûh olan tevbe de kendinden önceki günahları yok eder"
  ...

 16. #16
  Merhum Taner PINAR kullanıcısının Görüntü Resmi
  Giriş
  Sat Mar 2007
  Konum
  Makedonya
  Yaş
  44
  İletiler
  1,637
  Blogdaki Konular
  6
  Alıntı Muhammet GÜNGÖR tafarından gönderildi Mesajı Göster
  belki doğrudur böyle bi olay ben duymadım
  ama namaz insanı kötülüklerden alıkoymuyosa o namaz olmazx diye biliyorum ben
  ve içkiliyken namaz kılınmıyor diye biliyorum
  ve içki 40 gün vücudu terketmiyor
  neyse sonuç olarak ben kılmadığım namazlardan dolayi kendime ceza mı vereyim??????????
  muhammet gel olayı dallandırmadan ele alalım..

  Namaz kötülüklerden alıkoyar bu kesindir.. Kötülüklerden alıkoymuyorsa eğer namaz dosdoğru değildir.. Buna da tamam.. ama namazı kılan kişinin yaptıklar ne oklursa olsun.. O kişi borcunu ödemiştir..

  içki içenin 40 gün namazı kabul olmaz ifadesi son derece yanlıştır ve kişileri içki içmekten alıkoymak için söylenmiş olsa bile asıl namzadan alıkoyduğu için yanlış bir ifadedir..

  Sen yukarıda yazılanları okumaktan ziyade kendine göre bir fıkıh oluşturmak amacındasın gibi geliyor bana. Geçmiş namazlarını tekkettiğin için tövbe edip bundan böçyle namazı terketmiyeceğine dair bir söz vererek önündeki namazları kaçırmamaya dikkat edeceksin..

  Senin kılmadığın namazlarla ilgili kısmı bilmem ama bu bilgileri aldıktan sonra terketmeyi düşündüğün namazlar için aşırı derecede korksan iyi olur..

  Tekrar ediyorum nüslümanın bilerek namazı kazaya kalmaz.. ancak uyku, unutma ve akıl gitmesi.. bunlar dışında kaza yok..
  Allah indinde Din İSLAM dır.Kendine başka din ve başka peygamber arayanlara veyl olsun..

 17. #17
  bu konuyu anlamakta insanlar niçin bu kadar zorluk çekiyor anlayamıyorum doğrusu,dinin sence si bence si olmaz zaten taner ağbi yukarıda kendi fikirlerini değil kaynaklarıyla delilleriyle Allah c.c.nun Peygamberi s.a.v.in hadislerini nakletmiş,inanmayanlar yada şüphe duyanlar altta kaynakları yazılı hadisleri bulup araştırsalar bu hem şüphelerini yok eder hemde mümin in yapması gereken de budur,bence insan müşkülatı olan bir konuda sağ dan sol dan duyduklarıyla değil bu konu ile ilgili ayet-hadis-alimlerin görüşleri sıralamasına uyarak araştırıp öğrenmelidir...
  Ölüm de var !!!

 18. #18
  bilgileriniz için teşekkür ederim hepinizden allah razı olsun
  ama ismail abi sana bi kardeş tavsiyesi din konusunda bi soru sorulduğnda biraz daha yumuşak olsan daha iyi olur yani karşındakini kırmadan yaparsak daha iyi olur
  ama yinede sağol
  allah razı olsun

 19. #19
  seni kırdıysam özür dilerim kardeş fakat yazıda seni ne kırdı anlayamadım,gereksiz alınganlık gösteriyosun bence ,kimse yi hedef almadan bir müslümanın taklit ten arınıp biraz da araştırmacı olması gerektiğini anlatmak istedim sen gene de kusura bakma,hayırlı başarılar...
  Ölüm de var !!!

 20. #20
  tugrul
  Misafir
  şimdi fıkıh alimleri kaza namazlarının kılınması gerektiğini söyleyecekler sizlerde diyosunuzki yıllarını gafletle geçirmiş bir müslümanın kaza namazlarını kılmasına gerek yoktur tövbe etse olur o zaman güzel bende tövbe etmeyi düşünüyodum kazanamazı birikmesin diye en iyisi bi 20 yıl daha takılıyım kafama göre nasılsa töbe ettiğim yerden başlıyor. demek 4 büyük alimin sölediği şeyler sünnetten soğutuyor sizde beni namazdan soğutuyosunuz 20 yıl daha ileriye attım sayenizde teşekkür ederim bakalım fıkıh alimlerimi ecir ödeyecekler sizlermi ahirette bu arada kitap yazsanıza 4 büyük fıkıh aliminin de üstünde büyük biri var burda millete cevap veren yazsında bi kitap ondan öğrenelim bütün herşeyi rafa kaldıralım diğer kitapları

2 / 1 12 SonSon

Yer İmleri

Gönderme Kuralları

 • You may not post new threads
 • You may post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •